Miejsca zagospodarowania przez firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Zmieszane odpady komunalne

Zgodnie z zapisami Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach, obowiązuje zakaz składowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów. Ponadto nie mogą być one wywożone poza region gospodarki odpadami. Zgodnie z uchwalonym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Gmina Wrocław należy do regionu północno – centralnego.

Funkcjonują na jego obszarze następujące Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), które przetwarzają odpady w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania:

  • Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych, 26-210 Wąsosz, Rudna Wielka;
  • Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o., Rusko 66, 58-120 Jaroszów;
  • Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej „Trans – Formers” Wrocław, Instalacja w Krycznicznie/k. Środy Śląskiej;

Odpady zielone (ulegające biodegradacji);

Na terenie regionu północno – centralnego funkcjonują trzy RIPOKi przetwarzające odpady zielone:

  • Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych, 26-210 Wąsosz, Rudna Wielka;
  • Kompostownia Odpadów Zielonych, ul. Janowska 51, 54-067 Wrocław;

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Odpady o kodzie 19 12 12 trafiają do unieszkodliwiania na składowiska odpadów:

  • Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych, 26-210 Wąsosz, Rudna Wielka;
  • Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o., Rusko 66, 58-120 Jaroszów;