Odpady komunalne zebrane w ramach systemu gospodarki odpadami obowiązującego na terenie miasta Wrocław,  przekazywane są do właściwych instalacji, celem poddania ich odpowiednim procesom zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Miejsca zagospodarowania odebranych odpadów wykonawcy objęli tajemnicą przedsiębiorstwa.