Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami  art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

 • w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 • w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.
 • Zgodnie z załącznikiem do rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych dla kolejnych lat określone zostały poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

Gmina Wrocław – rok 2020
a) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 52,16%

b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – 98,92%

c) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 2,55%

 

W 2012 r. Gmina Wrocław osiągnęła poziom 10,1 %, przy minimalnym poziomie na 2012 r., który wynosił 10 %.

W 2013 r. Gmina Wrocław osiągnęła poziom 17 %, przy minimalnym poziomie na 2013 r., który wynosił 12 %.

W 2014 r. Gmina Wrocław osiągnęła poziom 25,25 %, przy minimalnym poziomie na 2014 r., który wynosił 14 %.

W 2015 r. Gmina Wrocław osiągnęła poziom 29,27 %, przy minimalnym poziomie na 2015 r., który wynosił 16 %.

W 2016 r. Gmina Wrocław osiągnęła poziom 29,37 %, przy minimalnym poziomie na 2016 r., który wynosił 18 %.

W 2017 r. Gmina Wrocław osiągnęła poziom 31,14 %, przy minimalnym poziomie na 2017 r., który wynosił 20 %.

W 2018 r. Gmina Wrocław osiągnęła poziom 33,16 %, przy minimalnym poziomie na 2018 r., który wynosił 30 %.

W 2019 r. Gmina Wrocław osiągnęła poziom 43,69 %, przy minimalnym poziomie na 2019 r., który wynosił 40 %.

W 2012r. Gmina Wrocław osiągnęła poziom 92,2 %, przy minimalnym poziomie na 2012 r., który wynosił 30 %.

W 2013r. Gmina Wrocław osiągnęła poziom 100 %, przy minimalnym poziomie na 2013 r., który wynosił 36 %.

W 2014r. Gmina Wrocław osiągnęła poziom 100 %, przy minimalnym poziomie na 2014 r., który wynosił 38 %..

Zgodnie z art. 3c ustawy obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,2012 do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

W 2012 r. Gmina Wrocław osiągnęła poziom 38,0 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 75 %.

W 2013 r. Gmina Wrocław osiągnęła poziom 10,2 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50 %.

W 2014 r. Gmina Wrocław osiągnęła poziom 0 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50 %.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę Wrocław (dane za 2015r.):

 • papier, metale, tworzywa sztuczne:
  W 2015 r. Gmina Wrocław osiągnęła poziom 25,8 %, przy minimalnym poziomie na 2015 r., który wynosił 16 %
 • budowlane i rozbiórkowe:
  W 2015 r. Gmina Wrocław osiągnęła poziom 100 %, przy minimalnym poziomie na 2015 r., który wynosił 40 %.
 • ograniczenie BIO:
  W 2015 r. Gmina Wrocław osiągnęła poziom 0 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50 %.