Poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych osiągnięte przez Gminę Wrocław

Do 2020 roku poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu liczony był wyłącznie dla następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Od 2021 roku obowiązuje natomiast nowy sposób obliczania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Oblicza się go jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych. Szczegółowy sposób obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz warunki zaliczania masy odpadów komunalnych do masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zobowiązane są osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (nowy sposób obliczeń)
Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
i więcej
Wymagany poziom 20% 25% 35% 45% 55% 56% 57% 58% 59% 60% 61% 62% 63% 64% 65%

Poniżej przedstawiono wyniki osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych przez Gminę Wrocław.

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (nowy sposób obliczeń)
Rok 2021 2022
Poziom wykazany przez Ekosystem na podstawie zawartych umów 31,46% 29,04%
Poziom osiągnięty przez Gminę Wrocław 30,28% 29,73%

Na poniższym wykresie widnieją dane historyczne odnośnie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu liczonego wyłącznie dla czterech frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, przed zmianą metodyki obliczeń.