Sezon zimowy

Informacja dotycząca sezonu zimowego 2017/2018

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 obejmuje okres od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Ekosystem Spółka z o.o. we Wrocławiu, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław sprawuje nadzór związany z zimowym utrzymaniem dróg, będących w zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta (zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z późniejszymi zmianami).

Planowym oczyszczaniem zimowym jest objęte 1 081 km dróg.

Utrzymaniem zimowym w standardzie II podwyższonym objęte są drogi krajowe: nr 5, nr 94 oraz nr 98:
- przebieg drogi krajowej nr 5: ul. Sułowska, ul. Żmigrodzka od Sułowskiej do ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Jana Nowaka –Jeziorańskiego, most „Milenijny”, ul. Milenijna, ul. Na Ostatnim Groszu, Estakada Gądowianka, ul. Klecińska, al. gen. Józefa Hallera, ul. Powstańców Śląskich od al. gen. Józefa Hallera do al. Karkonoskiej, al. Karkonoska,
- przebieg drogi krajowej nr 94: ul. Średzka, mosty „Średzkie”, ul. Kosmonautów, ul. Lotnicza, ul. Na Ostatnim Groszu*, Estakada Gądowianka* ul. Klecińska*, al. gen. Józefa Hallera*, al. Wiśniowa, al. Armii Krajowej, ul. Krakowska, ul. Opolska,
- przebieg drogi krajowej nr 98: ul. Wyścigowa, ul. Ślężna, ul. Dyrekcyjna, ul. Kazimierza Pułaskiego, pl. Walerego Wróblewskiego, pl. Społeczny, most „Grunwaldzki”, pl. Grunwaldzki, al. Jana Kochanowskiego, mosty „Jagiellońskie”, al. Aleksandra Brucknera, ul. Bolesława Krzywoustego, al. Jana III Sobieskiego.

* ul. Na Ostatnim Groszu*, Estakada Gądowianka* ul. Klecińska*, al. gen. Józefa Hallera*przebieg drogi nr 94 w przebiegu drogi nr 5

 

Utrzymaniem w II standardzie objęto drogi o strategicznym znaczeniu dla aglomeracji miejskiej, tj. drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz drogi gminne, po których prowadzona jest komunikacja zbiorowa i o znaczącej roli komunikacyjnej na obszarze dzielnicy lub osiedla, a także stanowiące dojazd do ważnych obiektów użyteczności publicznej.

Ponadto zimowym utrzymaniem objęte są nw. obiekty:
1. Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe: 1.244 lokalizacje o pow. 1.571.938 m²
2. Parkingi: 69 lokalizacji o pow. 84.159 m²
3. Wydzielone ścieżki rowerowe: 70 lokalizacji o pow. 131.010 m²
4. Przystanki komunikacji zbiorowej: 1.743 szt.

UWAGA! Za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, osiedlowych, zakładowych, placów przed dworcami etc. odpowiedzialni są zarządcy terenu. Za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach odpowiedzialni są właściciele przyległych nieruchomości – zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dziennik Ustaw z dnia 11 kwietnia 2012 r., poz. 391).

Zimowe (oraz letnie) oczyszczanie miasta prowadzą wykonawcy (firmy), z którymi Ekosystem ma podpisane umowy.

Stare Miasto, Krzyki
FBSerwis Wrocław sp. z o.o. (dawniej TRANS FORMERS Wrocław Sp. z .o.o.)
Śródmieście, Psie Pole
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
Fabryczna
SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o. (dawniej SITA ZACHÓD)

Wykaz sprzętu specjalistycznego (zagwarantowany w umowach z wykonawcami) – w sumie 74 sztuki:

1. Pługosyparki jezdniowe z układem do zraszania solanką – 45 szt.
2. Pługosyparki chodnikowe – 24 szt.
3. Samochody dostawcze – 5 szt.

Drogi w zarządzie miasta są zabezpieczane przed śliskością przy wykorzystaniu kruszywa (piasku) oraz różnych rodzajów soli (chlorek sodu, chlorek wapnia, chlorek magnezu).

Zgromadzone przed sezonem materiały (na min. 10 posypań):
1. Chlorek sodu: u wykonawców zgromadzono do 26.10.2017 r.: 3.466 Mg
2. Chlorek wapnia: u wykonawców zgromadzono do 26.10.201 r.: 79 Mg
3. Chlorek magnezu: u wykonawców zgromadzono do 26.10.2017 r.: 18,7 Mg
4. Kruszywo: u wykonawców zgromadzono do 26.10.2017 r.: 653 Mg

W pasie drogowym ustawionych zostaną także 142 skrzynie z piaskiem.
Wykonawcy ustawią pojemniki z piaskiem w rejonie niebezpiecznych odcinków jezdni. Do oczyszczania przystanków, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, wydzielonych ścieżek dostawa piasku może odbywać się na bieżąco lub poprzez ustawienie skrzyń.

Jezdnie w okolicach Rynku utrzymywane są w stałej czystości. Pozostałe jezdnie zlecane są do zamiatania z częstotliwością minimum 1 x w miesiącu, przy wystąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych.

Kontakt do wykonawców prowadzących zimowe utrzymanie miasta:

Stare Miasto, Krzyki
FBSerwis Wrocław sp. z o.o.
ul. Atramentowa 10
Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Dyspozytor – 71 328 70 36

Śródmieście, Psie Pole
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
ul. Szczecińska 5
54-517 Wrocław
Dyspozytor – 71 337 52 34

Fabryczna
SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o. (dawniej SITA ZACHÓD)
ul. Jerzmanowska 13
54-530 Wrocław
Dyspozytor: 797 400 333