Sezon zimowy

Informacja dotycząca sezonu zimowego 2019/2020

Utrzymanie zimowe dróg w sezonie 2019/2020 obejmuje okres 1 listopada 2019 r. - 31 marca 2020 r.

Zakres zimowego utrzymania dróg:

Ekosystem Spółka z o.o. we Wrocławiu działająca w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław sprawuje nadzór związany z zimowym utrzymaniem dróg, będących w zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta– zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (wraz z późniejszymi zmianami).

ZDiUM zarządza na terenie miasta Wrocławia drogami w rozumieniu ustawy o drogach publicznych – Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 60 /drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne/ o łącznej długości 1.068 km oraz drogami wewnętrznymi o łącznej długości 483 km. Ogółem 1.551 km.

Planowym zimowym oczyszczaniem objęte jest 1.119 km dróg, w tym w standardzie II podwyższonym (drogi krajowe nr 5, 94 i 98) – 101 km i w standardzie II – 1.018 km.

Utrzymaniem zimowym w standardzie II podwyższonym objęte są drogi krajowe: nr 5, nr 94 oraz nr 98:

  • przebieg drogi krajowej nr 5: ul. Sułowska, ul. Żmigrodzka od Sułowskiej do ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Jana Nowaka –Jeziorańskiego, most „Milenijny”, ul. Milenijna, ul. Na Ostatnim Groszu, Estakada Gądowianka, ul. Klecińska, al. gen. Józefa Hallera, ul. Powstańców Śląskich od al. gen. Józefa Hallera do al. Karkonoskiej, al. Karkonoska,
  • przebieg drogi krajowej nr 94: ul. Średzka, mosty „Średzkie”, ul. Kosmonautów, ul. Lotnicza, ul. Na Ostatnim Groszu*, Estakada Gądowianka* ul. Klecińska*, al. gen. Józefa Hallera*, al. Wiśniowa, al. Armii Krajowej, ul. Krakowska, ul. Opolska,
  • przebieg drogi krajowej nr 98: ul. Wyścigowa, ul. Ślężna, ul. Dyrekcyjna, ul. Kazimierza Pułaskiego, pl. Walerego Wróblewskiego, pl. Społeczny, most „Grunwaldzki”, pl. Grunwaldzki, al. Jana Kochanowskiego, mosty „Jagiellońskie”, al. Aleksandra Brucknera, ul. Bolesława Krzywoustego, al. Jana III Sobieskiego.
* ul. Na Ostatnim Groszu*, Estakada Gądowianka* ul. Klecińska*, al. gen. Józefa Hallera*, przebieg drogi nr 94 w przebiegu drogi nr 5.

  

Utrzymaniem zimowym w II standardzie objęto drogi o strategicznym znaczeniu dla aglomeracji miejskiej Wrocławia, tj.:

  • drogi wojewódzkie,
  • drogi powiatowe,
  • drogi gminne, po których prowadzona jest komunikacja zbiorowa i o znaczącej roli komunikacyjnej na obszarze dzielnicy lub osiedla, a także stanowiące dojazd do ważnych obiektów użyteczności publicznej.

Ponadto zimowym utrzymaniem objęte są nw. obiekty:
1. Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe: 1.335 lokalizacji o pow. 1.675.584 m²
2. Parkingi: 87 lokalizacji o pow. 109.636 m²
3. Wydzielone ścieżki rowerowe: 81 lokalizacji o pow. 148.343 m²
4. Przystanki komunikacji zbiorowej: 1.782 szt.

UWAGA: Za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych /drogi osiedlowe, zakładowe, place przed dworcami kolejowymi i autobusowym/ odpowiedzialni są zarządcy terenu.

Za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach odpowiedzialni są właściciele przyległych nieruchomości – zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dziennik Ustaw z dnia 11 kwietnia 2012 r., poz. 391).

Wykaz sprzętu specjalistycznego (zagwarantowany w umowach z wykonawcami)
1. Pługosyparki jezdniowe z układem do zraszania solanką - 45 szt.
2. Pługosyparki chodnikowe - 24 szt.
3. Samochody dostawcze - 5 szt.

Do oczyszczania przystanków, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, wydzielonych ścieżek rowerowych, przejść podziemnych dostawa piasku może odbywać się na bieżąco lub poprzez ustawienie skrzyń. Łącznie w pasie drogowym zostanie postawionych 87 szt. skrzyń na piasek.

W sezonie zimowym jezdnie w okolicach Rynku utrzymywane są w stałej czystości ( 51 lokalizacji o pow. 129.654 m²) .
Pozostałe jezdnie (1.755 lokalizacji o pow. 7.814.100 m²) zlecane są do zamiatania z częstotliwością minimum 1 x w miesiącu, przy wystąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych.

Przed sezonem zimowym, przeprowadzone zostały przeglądy bazy i sprzętu oraz stanu ilościowego środków do zwalczania śliskości, celem sprawdzenia sprawności wykonawców do prowadzenia zimowego utrzymania dróg.

Kontakt do wykonawców prowadzących zimowe utrzymanie miasta:

Stare Miasto, Krzyki
FBSerwis Wrocław sp. z o.o.
ul. Atramentowa 10
Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Dyspozytor – 71 328 70 36

Śródmieście, Psie Pole
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
ul. Szczecińska 5
54-517 Wrocław
Dyspozytor – 71 337 52 34

Fabryczna
SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 13
54-530 Wrocław
Dyspozytor: 797 400 333

Wykaz jezdni objętych akcją zima

Poniżej lista dokumentów, w których znajduje się wykaz jezdni obojętnych zimowym utrzymaniem. Jezdnie oznaczone jako kolejność druga wykonywane są dopiero po wykonaniu jezdni pierwszej kolejności i na każdorazowe zalecenie Ekosystem sp. z o.o.

JEZDNIE I. KOLEJNOŚCI

JEZDNIE II. KOLEJNOŚCI

Jezdnie I kol. Stare Miasto >>
Jezdnie I kol. Śródmieście >>
Jezdnie I kol. Krzyki >>
Jezdnie I kol. Fabryczna >>
Jezdnie I kol. Psie Pole >>
Jezdnie II kol. Stare Miasto >>
Jezdnie II kol. Śródmieście >>
Jezdnie II kol. Krzyki >>
Jezdnie II kol. Fabryczna >>
Jezdnie II kol. Psie Pole >>

Mapa zimowego utrzymania 2019/2020

Pobierz mapę >>