Segregacja odpadów

Segregacja na terenie nieruchomości

Jeśli segregujesz odpady, na terenie swojej nieruchomości zbierasz osobno:

 • tworzywa sztuczne (plastik, metal, opakowania wielomateriałowe),
 • papier i tekturę
 • odpady zielone
 • odpady zmieszane
 • opakowania szklane

Pojemniki, kontenery i worki do segregacji dostarczają firmy obsługujące poszczególne sektory. Te same firmy odpowiedzialne są również za wywóz odpadów z Twojej nieruchomości.

Pozostałe odpady

 • Opakowania po lekach - przeterminowane lekarstwa i termometry rtęciowe musisz dostarczyć do jednej z wyznaczonych aptek na terenie miasta lub do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 • Zużyte baterie należy wyrzucić do specjalnie oznakowanych pojemników w sklepach, w których kupujemy nowe baterie lub w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe – zbiórka prowadzona będzie na terenie poszczególnych osiedli. Odpady wielkogabarytowe wrzucamy do kontenerów, które rozstawione zostaną w miejscach ogólnodostępnych lub dostarczamy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dostarczamy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe – dostarczamy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 • Zużyte opony – dostarczamy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 • Odzież i tekstylia – dostarczamy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 Jak segregujemy śmieci we Wrocławiu? Meble i inne odpady wielkogabarytowe. Dowiedz się więcej o PSZOK >>

Sprawdź na mapie, gdzie możesz wyrzucić opakowania szklane, przeterminowane leki, czy baterie >>

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

1. papier i tekturę;
2. tworzywa sztuczne;
3. metale;
4. opakowania wielomateriałowe;
5. szkło;
6. odpady zielone;
7. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9. zużyte baterie i akumulatory;
10. odpady budowlane i rozbiórkowe;
11. zużyte opony;
12. przeterminowane leki i chemikalia;
13. termometry rtęciowe;
14. odzież i tekstylia.

* Do PSZOK jednorazowo możesz przywieźć maksymalnie 6 worków z odpadami zielonymi o pojemności od 60 do 120l.

** Do PSZOK możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Regulamin Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych >>

Sprawdź na mapie, gdzie znajdują się PSZOK-i >>