Kim jest właściciel nieruchomości?

Definicja właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Przez właściciela nieruchomości rozumieć należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Obecna definicja właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym.

Ostatnia nowelizacja w/w ustawy wprowadziła nowe rozumienie właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym: od dnia 01.02.2015, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Poprzednia definicja właściciela nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi (przed ostatnią nowelizacją).

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązki związane ze zbieraniem i przekazywaniem odpadów komunalnych

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do:

1. zbierania i pozbywania się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości porządku na terenie Wrocławia oraz innymi przepisami;
wyznaczenia i przygotowania miejsca pod pojemniki na odpady na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny (własność, dzierżawa itp.);

2. ustawienia pojemników w taki sposób, aby zapewniony był do nich łatwy dostęp zarówno dla osób z nich korzystających jak i podmiotów odbierających odpady komunalne;

UWAGA: W przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości pojemniki mogą być ustawione na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez jej właściciela do umieszczania worków z odpadami w miejscu ustawienia pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów, w dzień wskazany  w harmonogramie;

3. przekazywania odpadów wyłącznie upoważnionemu podmiotowi (firmie odbierającej odpady) z częstotliwością nie mniejszą niż:

  • odpady zmieszane – co najmniej 1 raz w tygodniu;
  • odpady zielone – co najmniej 1 raz w tygodniu;
  • odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie;
  • odpady z papieru i tektury – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie;
  • szkło – 1 raz na miesiąc.

4. odpady wielkogabarytowe – co najmniej raz na 2 miesiące, a w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami  wielolokalowymi – co najmniej raz w miesiącu;

5. utrzymania czystości i porządku miejsca gromadzenia odpadów.

 

Utrzymanie czystości na części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym na drogach i chodnikach, z uwagi na miejsca do zbierania odpadów

Właściciele nieruchomości zapewniają:

1. uprzątanie błota, lodu i śniegu z wydzielonych ciągów komunikacyjnych położnych na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego, w szczególności dróg, chodników, dojść do budynków, garaży oraz miejsc zbierania odpadów, poprzez gromadzenie tych zanieczyszczeń w miejscach, w których nie utrudnia to ruchu pieszego i nie zagraża przechodniom, pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji;

2. sprzątania i usuwania innych zanieczyszczeń, m.in. opadłych liści, z części nieruchomości służących do użytku publicznego.