Ekosystem Sp. z o.o. została utworzona w dniu 5 czerwca 2012 r., na podstawie Uchwały Nr XXVI/584/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie utworzenia spółki Ekosystem Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 311 000 zł.

Jedynymi wspólnikami spółki są Gmina Wrocław (14 013 udziałów o łącznej wartości 14 013 000 zł) i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (298 udziałów o łącznej wartości 298 000 zł).

 

Informacja o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Zgodnie z art. 6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) poniżej informacja o terminie obowiązywania umów na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław:

 

Sektor I – umowa nr 90/22/2020/G z dnia 21.12.2020 r. – realizacja od dnia 01.01.2021 r. – planowany termin zakończenia umowy do dnia 28.02.2023 r. (zakończenia usługi odbioru odpadów – 31.12.2022 r.)

 

Sektor II – umowa nr 7/2/2021/G z dnia 15.02.2021 r. – realizacja od dnia 17.03.2021 r. – planowany termin zakończenia umowy do dnia 28.02.2023 r. (zakończenia usługi odbioru odpadów – 31.12.2022 r.)

 

Sektor III – umowa nr 70/22/2020/G z dnia 06.11.2020 r. – realizacja od dnia 10.11.2020 r. – planowany termin zakończenia umowy do dnia 28.02.2023 r. (zakończenia usługi odbioru odpadów – 31.12.2022 r.)

 

Sektor IV – umowa nr 71/22/2020/G z dnia 06.11.2020 r. – realizacja od dnia 11.11.2020 r. – planowany termin zakończenia umowy do dnia 28.02.2023 r. (zakończenia usługi odbioru odpadów – 31.12.2022 r.)