Ekosystem Sp. z o.o. została utworzona w dniu 5 czerwca 2012 r., na podstawie Uchwały Nr XXVI/584/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie utworzenia spółki Ekosystem Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 311 000 zł.

Jedynymi wspólnikami spółki są Gmina Wrocław (14 013 udziałów o łącznej wartości 14 013 000 zł) i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (298 udziałów o łącznej wartości 298 000 zł).

Informacja o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Zgodnie z art. 6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) poniżej informacja o terminie obowiązywania umów na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław:

Sektor I – umowa nr 67/64/2023/G z dnia 28.09.2023 r. – realizacja usługi od dnia 01.10.2023 r. na okres 18 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy

Sektor II – umowa nr 68/64/2023/G z dnia 28.09.2023 r. – realizacja usługi od dnia 01.10.2023 r. na okres 18 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy

Sektor III – umowa nr 69/64/2023/G z dnia 25.09.2023 r. – realizacja usługi od dnia 01.10.2023 r. na okres 18 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy

Sektor IV – umowa nr 70/64/2023/G z dnia 15.09.2023 r. – realizacja usługi od dnia 01.10.2023 r. na okres 18 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy