Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do następujących serwisów internetowych:

Adres URL Data publikacji
https://ekosystem.wroc.pl/ 2013-08-21 10:37:56
https://kontakt.ekosystem.wroc.pl/ 2013-07-26 14:55:30
https://gabaryty.ekosystem.wroc.pl/ 2014-10-13 11:25
https://mapa.ekosystem.wroc.pl/ 2013-07-26 12:30:55
http://dziecisegregujasmieci.pl/ 2015-04-23 12:02
https://bip.ekosystem.wroc.pl/ 2012
https://ekosystem.wroc.pl/segregacja-odpadow/szop/ 2020-12-15 23:45

 

Status pod względem zgodności:

Aktualnie wszystkie wymienione w tabeli wyżej serwisy Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Treści niedostępne

 • Gry oparte o technologię Flash w serwisie http://dziecisegregujasmieci.pl/ ze względu na utratę wsparcia dla tej technologii w przypadku większości najpopularniejszych przeglądarek.
 • Nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoje alternatywy w postaci tekstu (dotyczy wszystkich serwisów Ekosystem Sp. z o.o.).

Treści aktualnie dostępne

 • Możliwości skalowania strony na urządzeniach przenośnych (dotyczy wszystkich serwisów Ekosystem Sp. z o.o.).
 • Możliwość obsługi serwisu (zapoznania się głównymi treściami) przy pomocy klawiatury (dotyczy wszystkich serwisów Ekosystem Sp. z o.o.).
 • Istnieje mechanizm pomijania powtarzalnych bloków
 • Jest możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • Jest możliwość włączenia wysokokontrastowej wersji kolorystycznej
 • Komponenty nazwa, rola, wartość powinny być odczytywane przez program komputerowy.

W grudniu 2020 r. zakończyła się przebudowa serwisów: https://ekosystem.wroc.pl/https://kontakt.ekosystem.wroc.pl/https://gabaryty.ekosystem.wroc.pl/https://bip.ekosystem.wroc.pl/, celem zapewnienia dostępności pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością informacji zawartych na stronie internetowej, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: rzecznik@ekosystem.wroc.pl lub drogą telefoniczną na numer 71 75 86 980.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Informacja dotycząca postępowania odwoławczego.

Każdy użytkownik serwisów Ekosystem Sp. z o.o. może wystąpić z prośbą o udostępnienie mu informacji zawartych na stronie internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Informacje mogą zostać udostępnione na zasadzie alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Zgłoszenia te prosimy przekazywać drogą mailową. Każde żądanie o udostępnienie treści powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu
 • wskazanie potrzeby otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu (określenie dogodnego sposobu przedstawienia żądanej informacji).

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie. Jeśli to możliwe – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny powinien poinformować o planowanym terminie realizacji, przy czym termin ten nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące od dnia przesłania zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Dane kontaktowe do RPO można znaleźć pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do wejścia do budynku prowadzą trzystopniowe schody oraz podjazd. Do budynku prowadzą dwie pary drzwi. Zewnętrzne oraz wewnętrzne. Ze względów bezpieczeństwa drzwi wewnętrzne są zdalnie otwierane przez pracownika sekretariatu. Domofon umożliwiający skontaktowanie się z pracownikiem sekretariatu znajduje się przy wewnętrznych drzwiach wejściowych, po ich lewej stronie, na wys. około 150 cm od podłogi. Budynek wyposażony jest w windę, która znajduje się wewnątrz budynku, po prawej stronie od wejścia, około 1,5 metra od wejścia. Przyciski uruchamiające windę znajdują się wewnątrz windy po lewej stronie od wejścia do windy. Obsługa klienta odbywa się w sekretariacie znajdującym się na pierwszym piętrze. Drzwi prowadzące do sekretariatu są otwarte. Znajdują się w odległości około 10 metrów od windy. Po wyjściu z windy należy się kierować na wprost, lekko w lewo. Wydzielone są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, w tym jedno bezpośrednio przy podjeździe prowadzącym do wejścia do budynku. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa przewodnika lub asystującego.