Obowiązki właścicieli nieruchomości

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązki związane ze zbieraniem i przekazywaniem odpadów komunalnych

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do:

1. zbierania i pozbywania się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości porządku na terenie Wrocławia oraz innymi przepisami;
wyznaczenia i przygotowania miejsca pod pojemniki na odpady na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny (własność, dzierżawa itp.);

2. ustawienia pojemników w taki sposób, aby zapewniony był do nich łatwy dostęp zarówno dla osób z nich korzystających jak i podmiotów odbierających odpady komunalne;

UWAGA: W przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości pojemniki mogą być ustawione na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez jej właściciela do umieszczania worków z odpadami w miejscu ustawienia pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów, w dzień wskazany  w harmonogramie;

3. przekazywania odpadów wyłącznie upoważnionemu podmiotowi (firmie odbierającej odpady) z częstotliwością nie mniejszą niż:

  • odpady zmieszane – co najmniej 1 raz w tygodniu;
  • odpady zielone – co najmniej 1 raz w tygodniu;
  • odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie;
  • odpady z papieru i tektury – co najmniej 1 raz w miesiącu;
  • szkło – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie.

4. odpady wielkogabarytowe – w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale, co najmniej raz na 2 miesięcy, a w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale – co najmniej raz na miesiąc.

5. utrzymania czystości i porządku miejsca gromadzenia odpadów.

Opłaty za gospodarowanie odpadami i składanie deklaracji.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej lub nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, jest zobowiązany ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami. Podstawę do obliczenia wysokości opłaty stanowi deklaracja, którą składa właściciel nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne.

Termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w danym miesiącu upływa 15. dnia miesiąca następnego, np. termin wniesienia opłaty za sierpień 2013 mija 15 września 2013.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych, właściciel jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Utrzymanie czystości na części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym na drogach i chodnikach, z uwagi na miejsca do zbierania odpadów

Właściciele nieruchomości zapewniają:

    1. uprzątanie błota, lodu i śniegu z wydzielonych ciągów komunikacyjnych położnych na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego, w szczególności dróg, chodników, dojść do budynków, garaży oraz miejsc zbierania odpadów, poprzez gromadzenie tych zanieczyszczeń w miejscach, w których nie utrudnia to ruchu pieszego i nie zagraża przechodniom, pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji;
    2. sprzątania i usuwania innych zanieczyszczeń, m.in. opadłych liści, z części nieruchomości służących do użytku publicznego.