Kim jest właściciel nieruchomości?

Definicja właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Przez właściciela nieruchomości rozumieć należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Obecna definicja właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym.

Ostatnia nowelizacja w/w ustawy wprowadziła nowe rozumienie właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym:  od dnia 01.02.2015, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Poprzednia definicja właściciela nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi (przed ostatnią nowelizacją).

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.