Aktualności

Sezon zimowy 2020/2021 już od 1 listopada na wrocławskich drogach

Od 1-go listopada wrocławskie drogi zostały objęte zimowym utrzymaniem. Sezon potrwa do 31 marca 2021 r.

Planowym zimowym oczyszczaniem objęte jest 1.133 km dróg, w tym:

– drogi krajowe nr 5 i nr 94,

– drogi wojewódzkie,

– drogi powiatowe,

– drogi  gminne,  po których prowadzona jest komunikacja zbiorowa i o znaczącej roli komunikacyjnej  na  obszarze  dzielnicy  lub  osiedla, a  także stanowiące dojazd  do  ważnych obiektów  użyteczności publicznej.

W porównaniu do ubiegłego roku zimowym utrzymaniem objętych zostało o 14 km dróg więcej. Zwiększyliśmy też powierzchnie wydzielonych ścieżek rowerowych,  chodników i ciągów pieszo-rowerowych objętych zimowym utrzymaniem, odpowiednio o 18 022 m2 i o 8 497 m2. Zwiększyła się również liczba pługosyparek jezdniowych wykorzystywanych w ramach „akcji zima”, z 45 sztuk na 51 sztuk.

Standardowo prace wykonywane w ramach sezonu zimowego obejmują:

–  prowadzenie tzw. akcji zima czyli oczyszczanie pasa drogowego w technologii zimowej (zapobieganie i likwidowanie gołoledzi, zlodowacenia lub śliskości, usuwanie śniegu).

prace w technologii zamiennej, wykonywane w przypadku gdy warunki atmosferyczne nie wymagają prowadzenia prac w technologii zimowej (tzw. akcja zima). Polegają one na oczyszczaniu, mechanicznym oraz ręcznym, jezdni, wydzielonych ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, przejść podziemnych, zieleńców, przystanków.

Częstotliwość wykonywania usług w technologii zamiennej:

1.         Jezdnie – okolice Rynku – stała czystość, pozostałe – 1 x w miesiącu

2.         Parkingi- stała czystość (Stare Miasto), pozostałe dzielnice 1 x w tygodniu

3.         Chodniki, ciągi pieszo-rowerowe – stała czystość (Stare Miasto), pozostałe dzielnice 2, 3 x w tygodniu

4.         Przystanki – stała czystość

5.         Wydzielone ścieżki rowerowe – stała czystość (Stare Miasto) , pozostałe dzielnice 1 x w m-cu

6.         Przejścia podziemne – zgodnie z harmonogramem

7.         Zieleńce  z częstotliwością 1 x w m-cu; 1,2 x w tyg.; stała czystość

8.         Wydzielone torowiska tramwajowe z częstotliwością 1,2,7 x w tygodniu

9.         Wynajem i utrzymanie 6 774 szt. koszy ulicznych – stała czystość

Na okoliczność prowadzenia „akcji zima” na bazach wykonawców składowane są materiały do zwalczania śliskości:

1. Chlorek sodu:  4.497 Mg

2. Chlorek wapnia: 77 Mg

3. Chlorek magnezu: 22 Mg

4. Kruszywo: 622 Mg

 

Warto zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  1. za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych /drogi osiedlowe, zakładowe, place przed dworcami kolejowymi i autobusowym/ odpowiedzialni są zarządcy/właściciele terenu.
  2. za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach odpowiedzialni są właściciele przyległych nieruchomości.