Wytwarzany kompost jest certyfikowany.

Poprawia właściwości fizyczne gleby oraz jest źródłem substancji organicznej. Można go stosować na wszystkich rodzajach gleb, w szczególności na:

  • glebach lekkich, ubogich w próchnicę i składniki pokarmowe,
  • glebach zdegradowanych
  • glebach wymagających rekultywacji.

Idealnie nadaje się do poprawy właściwości gleby w uprawie roślin rolniczych, ozdobnych oraz przygotowania podłoża pod trawniki.

Jak wygląda proces wytwarzania?

Odpady zielone magazynowane są selektywnie luzem, w sposób uporządkowany, w pryzmach, na placu rozładunku odpadów zielonych.

Proces kompostowania prowadzony jest na placu kompostowni promowej. W celu przyspieszenia zachodzących procesów biologicznych część odpadów (np. gałęzie) poddawanych procesowy kompostowania jest rozdrabniana do wielkości od 25 mm do 55 mm, z użyciem specjalistycznych rozdrabniarek (rębaki do drewna, mobilnej rozdrabniarko-mieszarki). Nie są rozdrabniane liście i skoszona trawa.

Kompostowanie odpadów odbywa się metodą tradycyjną, w pryzmach o kształcie i wielkości, gwarantujących ich stateczność. Pryzmy układane są równolegle do krawędzi placu, z zachowaniem odległości 0,5 m pomiędzy pryzmami. W celu m.in. przyspieszenia procesu oraz poprawy warunków natlenienia, pryzmy są okresowo (od dwóch razy na tydzień do jednego razu na miesiąc) przerzucane za pomocą samojezdnej przerzucarki bramowej. Przerzucarka dodatkowo wyposażona jest w system zraszania pryzm. Częstotliwość przerzucania pryzm uzależniona jest od fazy procesu, wilgotności i stopnia homogenizacji materiału oraz od temperatury procesowej pryzmy.

Przebieg procesu kompostowania jest monitorowany poprzez pomiar temperatury i wilgotności przy pomocy miernika wilgotności i temperatury. Pomiary te prowadzone są z częstotliwości co najmniej dwa razy w tygodniu. W celu zachowania odpowiedniej wilgotności, kompostowany materiał jest nawilżany wodą przy pomocy systemu zraszania w postaci kołowrotu z wężem, podłączanym do przerzucarki.

Materiał z placu kompostowni pryzmowej przemieszczany jest na plac uszlachetniania kompostu, gdzie przesiewany jest na przesiewarce bębnowej wyposażonej w sito o prześwicie oczek o wielkości 20 mm.