Samochód Zbierający Odpady Problemowe

Od stycznia 2021r. we Wrocławiu działa SZOP, czyli Samochód Zbierający Odpady Problemowe. 

Specjalnie oznakowany bus kursuje po osiedlach z rejonu Psiego Pola, Fabrycznej, Starego Miasta, Śródmieścia i Krzyków dwa razy w miesiącu. Wystarczy, że przyniesiesz odpady do SZOP-a, który zaparkuje w Twojej okolicy, a pozbędziesz się problemu. Usługa jest bezpłatna. Poniżej zapoznaj się z informacjami o tym jakich odpadów możesz pozbyć się przynosząc je do SZOP-a.

Gdzie i kiedy znajdziesz bus SZOP w twojej okolicy?

Sprawdź wygodnie na mapie >>

Zamiast korzystać z mapy możesz też pobrać tabelę z wykazem

Pobierz harmonogram w formacie CSV >>

Zasady korzystania

Jakie odpady przyjmuje SZOP?

Co należy wyrzucać:

 • mały zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • chemikalia (rozpuszczalniki, przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych, detergenty, lepiszcze i żywice) w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, np. poprzez etykietę,
 • kleje i opakowania po klejach (w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, np. poprzez etykietę),
 • środki ochrony roślin (w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, np. poprzez etykietę),
 • lampy fluoroscencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne,
 • oleje i tłuszcze jadalne (w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, np. poprzez etykietę),
 • farby, opakowania po farbach (w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, np. poprzez etykietę),
 • tusze, tonery do drukarek,
 • termometry rtęciowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki,

Tu nie wyrzucaj:

 • materiały zawierające azbest,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu)
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpady, których odebranie może naruszać obowiązujących przepisów (w tym np. ADR),
 • odpady w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce,
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach,
 • odpady wielkogabarytowe, gruz, opony,
 • odpady, które należy wyrzucać do pojemników stojących przy nieruchomościach (papier i tektura, opakowania szklane, odpady zmieszane, bioodpady, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe).
Infografika na której widać, że do busa można przynosić: zużyte baterie, akumulatory, małe rtv i agd, przeterminowane leki i termometry, środki ochrony roślin, farby, lampy, świetlówki

Pamiętaj!

SZOP to bus, który bezpłatnie odbiera niektóre odpady 2 razy w miesiącu na Twoim osiedlu!

Pytania o SZOP, czyli co trzeba wiedzieć

 • 1. Co oznacza skrót SZOP?

Samochód  Zbierający Odpady Problemowe, czyli oznakowany pojazd do którego w wyznaczonym miejscu i czasie, mieszkańcy Wrocławia mogą przynosić te odpady z gospodarstw domowych, których nie wolno wyrzucać do pojemników znajdujących się przy nieruchomościach ani do kontenerów przeznaczonych na odpady wielkogabarytowe.

Odpady przyjmowane są bezpłatnie.

 • 2. Jak często i na terenie których osiedli będzie stać SZOP?

Dwa razy w miesiącu, przez 2 godziny, SZOP będzie stać w wybranych lokalizacjach na terenie danego osiedla, położonego w obrębie poszczególnej dzielnicy Wrocławia.

Podział na osiedla zgodny jest z uchwałą nr XX/419/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniającą uchwałę nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie podziału Wrocławia na osiedla

Link do uchwały: http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XX/419/16

 • 3. Od kiedy SZOP rozpocznie swoją działalność ?

Wprowadzanie zbiórki odpadów za pomocą SZOP odbywa się zgodnie z terminami wskazanymi w zawartych nowych umowach dot. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W związku z powyższym wprowadzenie SZOP  na terenie całego Wrocławia nastąpi zgodnie z terminami określonymi w umowach:

– Fabryczna – od dnia 4 stycznia 2021

– Psie Pole – od dnia 2 stycznia 2021

– Stare Miasto i Śródmieście – 21 lutego 2021

W przypadku dawnej dzielnicy Krzyki cały czas trawa postępowanie o udzielenie zamówienia w w/w przedmiocie. Do czasu jego zakończenia nie jest możliwe podanie konkretnego terminu rozpoczęcia odbioru odpadów przez SZOP.

 • 4. W jakich miejscach i terminach będzie stał SZOP?

Miejsce i termin postoju SZOP określone są w Harmonogramie SZOP. Postój w danym miejscu trwać będzie 2 godziny, z zastrzeżeniem pkt 10.

Harmonogram postoju SZOP dla wszystkich dzielnic >> (pobierz)

Przejdź do mapy z harmonogramem postoju SZOP >> (link)

 • 5. Kto może przynieść odpady komunalne do SZOP?

SZOP przyjmuje odpady komunalne tylko od mieszkańców Wrocławia. Nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

 • 6. Czy z SZOP mogą korzystać tylko mieszkańcy osiedla, na terenie którego w danym momencie odbiera odpady?

SZOP przyjmuje odpady komunalne tylko od mieszkańców danej dawnej dzielnicy Wrocławia, bez względu na terenie którego osiedla danej dzielnicy zamieszkują. Tzn. SZOP obsługujący Fabryczna nie przyjmie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Psiego Pola.

 • 7. Jakie odpady komunalne można przynieść do SZOP? Czy jest to katalog zamknięty?

Do SZOP można przynieść posegregowane, drobne problemowe odpady komunalne, pochodzące  z gospodarstwa domowych, których nie można wrzucać do pojemników stojących przy nieruchomościach ani do kontenerów na odpady wielkogabarytowe.

Są to:

– małogabarytowe urządzenia elektroniczne lub elektryczne,

– rozpuszczalniki,

– środki ochrony roślin

-lampy fluorescencyjne, świetlówki, lamy energooszczędne, termometry rtęciowe,

– oleje i tłuszcze jadalne,

– przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych

– farby, opakowania po farbach,

– tusze, tonery do drukarek,

– kleje, opakowania po klejach,

– lepiszcze i żywice

– detergenty,

– baterie, akumulatory,

– przeterminowane leki,

Jest to katalog zamknięty.

Pozostałe odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych  można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 i ul. Janowskiej 51.

 • 8. Czy są ograniczenia ilościowe dot. jednorazowego przynoszenia odpadów ?

TAK. Limitowanie ilości i rodzaju przyjmowanych odpadów ma na celu umożliwienie oddania problemowych odpadów większej liczbie mieszkańców oraz przeciwdziałania przekazywania do SZOP odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednorazowo do SZOP można przynieść odpady w ilości odpowiadającej ilości jaką  można wytworzyć w przeciętnym gospodarstwie domowym.

W przypadku przynoszenia większej ilości odpadu danego rodzaju, np. 10  tonerów,  przedstawiciel wykonawcy, obsługujący SZOP, ma prawo odmówić przyjęcia odpadów.

 • 9. W jakich szczegółowych sytuacjach wykonawca będzie mógł odmówić przyjęcia odpadów do SZOP?

Wykonawca ma prawo odmówić przyjęcia odpadów:

– które nie są wymienione w katalogu, o którym mowa w pkt. 7.

– których ilość i rodzaj wskazuje, że nie pochodzą gospodarstwa domowego,

– odpady nie są posegregowane, zanieczyszczone, w uszkodzonych/nieszczelnych/cieknących   opakowaniach lub nie ma możliwości identyfikacji rodzaju przyniesionego odpadu,

– gdy w SZOP nie ma już na nie miejsca przeznaczonego na dany rodzaj odpadu

– gdy ilość i rodzaj danego odpadu sugeruje, że pochodzi z prowadzonej działalności gospodarczej.

 • 10. Czy SZOP może odjechać z miejsca zbierania odpadów przed upływem przewidywanego czasu postoju?

TAK. W przypadku gdy w pojeździe SZOP ulegną zapełnieniu wszystkie miejsca przeznaczone na poszczególne rodzaje odpadów, wykonawca może skrócić czas trwania postoju w danym miejscu.

 •  11. Czy osoby obsługujące SZOP będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację ( kamizelka, itp.)?

Tak, pracownicy obsługujący SZOP będą oznakowani w sposób umożliwiających ich identyfikację ( np. odzież robocza z logotypem firmowym, identyfikator)

 • 12. Gdzie określony jest sposób organizacji pracy SZOP? Sposób organizacji pracy SZOP określony jest w regulaminie, dostępnym na:

Dla dawnej dzielnicy Fabryczna – Harmonogram postoju SZOP dla dawnej dzielnicy Fabryczna >>

Dla dawnej dzielnicy Psie Pole – Harmonogram postoju SZOP dla dawnej dzielnicy Psie Pole >>

 • 13. Gdzie można zgłaszać uwagi dotyczące pracy SZOP lub uzyskać dodatkowe informacje?

Uwagi dot. SZOP można zgłaszać do firmy odpowiadającej za organizację pracy SZOP:

Dane kontaktowe:

– Fabryczna: Chemeko – System sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów, ul. Jerzmanowska 6a, 54-519 Wrocław, Biuro Obsługi Klienta: tel. 71 349 90 71, mail: bok@chemekosystem.pl

– Psie Pole: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. (WPO ALBA), ul. Szczecińska 5, 54- 517 Biuro Obsługi Klienta: tel. 71 33 75 100, mail: bok1.wpo@alba.com.pl

Lub bezpośrednio do Ekosystem sp. z o.o. poprzez formularz kontaktowy https://kontakt.ekosystem.wroc.pl/ lub infolinię ( czynną od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30).