Jaka jest wysokość opłat?

Wysokość opłat za wywóz odpadów

1. Nieruchomości zamieszkałe

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata obliczana jest metodą mieszaną:od metra kwadratowego nieruchomości lub od liczby osób ją zamieszkujących,  w zależności od tego, ile metrów kwadratowych przypada na jednego mieszkańca lokalu
Uchwały Rady Miejskiej XLII/978/13 z dnia 18 kwietnia 2013r. >>

a) Zabudowa wielorodzinna

budynek, w którym znajduje się więcej niż 4 lokale

W przypadku osób mieszkających w zabudowie wielorodzinnej, gdy na jednego mieszkańca lokalu przypada do 27 m2, stawkę za m2, (85 gr) mnożymy przez metraż lokalu. Jeżeli na jednego mieszkańca lokalu przypadnie więcej niż 27 m2, mnożyć będziemy stawkę od osoby – 19 zł przez liczbę osób.  Dotyczy to stawek opłat za odbiór śmieci zbieranych selektywnie. Stawki opłat za  odbiór śmieci zbieranych nieselektywnie to 1,27 zł za m2, i 28,5 zł od osoby.

b) Zabudowa jednorodzinna

budynek, w którym znajduje się nie więcej niż 4 lokale

W przypadku domków jednorodzinnych (również budynków, w których znajduje się nie więcej niż 4 lokale), gdy na jednego mieszkańca lokalu przypada do 27 m2, stawkę za metr (95 gr) mnożymy przez metraż lokalu. Jeśli na jednego mieszkańca lokalu przypada więcej niż 27 m2, mnożyć będziemy stawkę od osoby – 22 zł przez liczbę osób. Dotyczy to stawek opłat za odbiór śmieci zbieranych selektywnie. Stawki opłat za  odbiór śmieci zbieranych nieselektywnie to 1,42 zł za m2, i 33 zł od osoby.

c) Stawki opłat – zestawienie

Selektywna zbiórka odpadów

Budynki wielorodzinne:

 1. za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego:
  0,85 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 2. za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość:
  19,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

Budynki jednorodzinne
(również budynki, w których znajduje się do 4 (czterech) lokali mieszkalnych):

 1. za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego:
  0,95 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 2. za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość:
  22,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Skorzystaj z kalkulatora opłat >>

Nieselektywna zbiórka odpadów

Budynki wielorodzinne:

 1. za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego:
  1,27 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 2. za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość:
  28,50 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Budynki jednorodzinne:
(również budynki, w których znajduje się do 4 (czterech) lokali mieszkalnych):

 1. za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego:
  1,42 zł. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 2. za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość:
  33,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Skorzystaj z kalkulatora opłat >>

2. Nieruchomości niezamieszkałe

Metoda obliczania opłaty oraz stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne (żłobki, szkoły, przedszkola, urzędy, szpitale, przychodnie, uczelnie, lokale usługowe, lokale gastronomiczne, ogrody zoologiczne, parki rozrywki, ogrody działkowe, cmentarze komunalne etc.)

We Wrocławiu opłata stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników na zmieszane odpady komunalne, ich pojemności oraz stawki opłaty za każde opróżnienie jednego pojemnika na zmieszane odpady. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne dokona wyboru pojemników, uwzględniając minimalne pojemności, wynikające z norm określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, które zostały podane w zależności od typu prowadzonej działalności, pamiętając, że zgodnie z w/w Regulaminem odpady zmieszane przeznaczone do odbierania z terenu nieruchomości przekazuje się w sposób i w czasie umożliwiającym ich odbiór z terenu nieruchomości z częstotliwością nie mniejszą niż co najmniej 1 raz w tygodniu.

a) zbiórka selektywna

W przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadówstawki za każde opróżnienie jednego pojemnika na zmieszane odpady komunalne, wynoszą:

1. do 0,06 m3 włącznie – 12,94 zł;
2. powyżej 0,06 m3 do 0,08 m3 włącznie – 13,88 zł;
3. powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3 włącznie – 18,57 zł;
4. powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3 włącznie – 36,83 zł;
5. powyżej 0,24 m3 do 0,36 m3 włącznie – 53,17 zł;
6. powyżej 0,36 m3 do 0,66 m3 włącznie – 96,55 zł;
7. powyżej 0,66 m3 do 1,10 m3 włącznie – 154,73 zł;
8. powyżej 1,10 m3 do 7,00 m3 włącznie – 666,02 zł;
9. powyżej 7,00 m3 do 10,00 m3 włącznie – 888,03 zł;
10. powyżej 10,0 m3 do 16,00 m3 włącznie – 1334,73 zł.

b) zbiórka nieselektywna

W przypadku nieruchomości, na których odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywnystawki za każde opróżnienie jednego pojemnika na zmieszane odpady komunalne, wynoszą:

1. do 0,06 m3 włącznie – 19,41 zł;
2. powyżej 0,06 m3 do 0,08 m3 włącznie – 20,82 zł;
3. powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3 włącznie – 27,85 zł;
4. powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3 włącznie – 55,24 zł;
5. powyżej od 0,24 m3 do 0,36 m3 włącznie – 79,75 zł;
6. powyżej 0,36 m3 do 0,66 m3 włącznie – 144,82 zł;
7. powyżej od 0,66 m3 do 1,10 m3 włącznie – 232,10 zł;
8. powyżej 1,10 m3 do 7,00 m3 włącznie – 999,03 zł;
9. powyżej 7,00 m3 do 10,00 m3 włącznie – 1 332,05 zł;
10. powyżej 10,0 m3 do 16,00 m3 włącznie – 2 002,10 zł.

JAK OBLICZYĆ OPŁATĘ?

W zależności od sposobu prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych (selektywna bądź nieselektywna) powyższe stawki dla określonej pojemności pojemnika mnożymy przez ilość pojemników przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych i ilość opróżnień pojemników w miesiącu. Zgodnie z w/w Regulaminem odpady zmieszane przeznaczone do odbierania z terenu nieruchomości przekazuje się z częstotliwością nie mniejszą niż co najmniej 1 raz w tygodniu.

W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomości niezamieszkałą  – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stanowić będzie sumę opłat (opłata z części zamieszkałej + opłata z części niezamieszkałej)

Jednak w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, a obowiązek złożenia deklaracji powstał od dnia 01.02.2015 r. lub też opłatę wnosi się za miesiąc luty 2015 i następne, to opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

JAK WNOSIĆ OPŁATY?

Docelowo każdy z właścicieli nieruchomości będzie miał indywidualny numer konta bankowego, odrębny dla każdej nieruchomości, na którą złożono deklarację. Do momentu otrzymania indywidualnego konta bankowego opłatę przelewaj na konto podane poniżej.

Dane do przelewu

Dane do przelewu dla osób, które nie posiadają indywidualnego numeru konta:

 1. Nr konta bankowego: 51 1020 5226 0000 6802 0428 8593.
 2. Odbiorca: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 3. Tytuł przelewu: adres nieruchomości (dla której składana była deklaracja)

W tytule przelewu można także podać numer pesel/NIP właściciela/zarządcy nieruchomości, wskazany w deklaracji. Podanie obu numerów nie jest obowiązkowe.
Prawidłowe wypełnienie tytułu przelewu jest niezbędne, aby zidentyfikować i przyporządkować opłatę.

Termin opłat

Termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w danym miesiącu upływa 15. dnia miesiąca następnego, np. termin wniesienia opłaty za sierpień 2013 mija 15 września 2013.