Działanie przez pełnomocnika

W przypadku, gdy deklarację podpisuje lub koryguje w naszym imieniu pełnomocnik, powinien on mieć odpowiednie pełnomocnictwo (upoważnienie) do wykonywania tych czynności.
Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej pełnomocnictwo (upoważnienie) musi być opłacone opłatą skarbową w wysokości 17 złotych (od każdego pełnomocnictwa).
Opłatę skarbową należy wnieść na konto Gminy Wrocław w PKO Bank Polski S.A.
nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895, lub w Punktach Obsługi Bankowej, u inkasenta:

• Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1;
• I Izba Celna we Wrocławiu, ul. Hercena 11;
• Oddział Celny I we Wrocławiu ul. Karmelkowa 31;
• Oddział Celny II we Wrocławiu ul. Białowieska 1;
• Oddział Celny Port Lotniczy Wrocław Strachowice ul. Skarżyńskiego 36;
• Drozd Dawid P.U.H. „PAMA” Gmach Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
ul. Sądowa 1, pok. 20;
• Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże J. Słowackiego 12/14;
• Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131.
Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje w przypadku upoważnienia członka najbliższej rodziny (małżonka, rodzica, dziecka, rodzeństwa), osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej (po przedstawieniu zaświadczenia o korzystaniu z tej pomocy przez wystawiającego pełnomocnictwo), oraz w przypadku pełnomocnictwa składanego za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (podpis elektroniczny, ePUAP).