Komunikat dla kontrahentów Kompostowni Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu

29.10.2018 r.

W związku ze zbliżającym się wyczerpaniem mocy przerobowych instalacji Kompostowni Odpadów Zielonych znajdującej się przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu, Spółka Ekosystem uprzejmie informuje, że przyjęcia odpadów ulegających biodegradacji wkrótce zostaną wstrzymane. Termin zakończenia przyjmowania odpadów przewidywany jest na dzień 09.11.2018 r., z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej odmowy przyjęcia.

Wznowienie przyjmowania dostaw odpadów ulegających biodegradacji nastąpi z dniem 02.01.2019 r., po podpisaniu stosownej umowy na rok 2019.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 9l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), w przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub w innych przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., uniemożliwiających przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, odpady te przekazuje się zgodnie z zapisami uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.