Obierz kompostownik dla domu lub placówki oświatowej!

16.03.2017 r.

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia od kilku lat prowadzi program udostępniania mieszkańcom i wrocławskim placówkom oświatowym kompostowników do przydomowego przetwarzania odpadów zielonych i kuchennych.

Program jest skierowany do mieszkańców Wrocławia (posiadających przydomowe ogródki) oraz wrocławskich placówek oświatowych. Udostępniając kompostowniki miasto chce edukować mieszkańców i promować kompostowanie odpadów na własne potrzeby przy jednoczesnym zmniejszaniu ilości śmieci wyrzucanych do pojemników. Mieszkańcy mogą otrzymać 1 kompostownik, placówki maksymalnie dwie sztuki.

Do tej pory do mieszkańców trafiło blisko 900 kompostowników. Obecnie do rozdysponowania jest kolejnych niemal 100 sztuk (93 kompostowniki typu THERMO 700)

O użyczenie kompostownika (użyczany na 3 lata, następnie przechodzi na własność), może wystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia lub placówka oświatowa, jeśli dysponują miejscem pozwalającym na ustawienie pojemnika w sposób nie stwarzający uciążliwości innych mieszkańców, dysponują odpadami ulegającymi biodegradacji oraz mają możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu.

W okresie trwania umowy użyczenia użytkownik jest zobowiązany do składania rocznych sprawozdania dot. ilości przetworzonych odpadów (cele informacyjne).

Wnioski o użyczenie należy składać w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław, pok. 403. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym (bez określonego terminu).

Zakupione dla potrzeb programu kompostowniki mają trwałość określoną na ok. 12 lat oraz są objęte gwarancją producenta w całym okresie obowiązywania umowy.

  • Kompostowniki są w formie złożonej w kartonach o wymiarach 950x290x410 mm
  • Pojemność kompostownika – 720 l.
  • Kompostownik TERMO–700 pozwala na poddanie kompostowaniu przy pełnym wykorzystaniu i przestrzeganiu zaleceń eksploatacyjnych 1274 kg bioodpadów rocznie, co zostało udokumentowane odpowiednimi badaniami przeprowadzonymi przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Użytkownicy oprócz kompostownika (można go odebrać osobiście z terenu Kompostowni przy ul. Janowskiej lub z PSZOKa przy ul. Michalczyka 9) otrzymują instrukcję montażu, instrukcję prawidłowego użytkowania, informację na temat sposobu określania ilości odpadów poddanych kompostowaniu oraz wzór sprawozdania.