Od 1 maja obowiązywać będzie nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

06.04.2016 r.

Szanowni Państwo,
zgodnie z Uchwałą Nr XXI/443/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 lutego 2016 r. od 1 maja 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Konieczność uchwalenia nowego wzoru wynika z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw .
Od 1 maja 2016 r. nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, korekty deklaracji lub deklaracje wypełniane z powodu zmiany danych identyfikacyjnych składać należy korzystając z nowego wzoru deklaracji.
Uwaga: Właściciele nieruchomości, którzy wcześniej złożyli deklarację i do 1 maja 2016 r. nie zaszły w ich przypadku zmiany w stanie faktycznym, które wymagałyby złożenia nowego formularza (zmiany wpływające na powstanie lub ustanie obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmianę wysokości opłaty lub zmianę danych wskazanych w deklaracji) nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

Formularze obowiązujące od 1 maja 2016r. do pobrania:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty format DOC
Załącznik „O” – obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym format DOC
Załącznik „W” – wykaz podatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi format DOC