Konkurs czasopisma MiniLO&Aniela: Czym jest dla ciebie zrównoważony rozwój?

14.07.2015 r.

fot. michel bish/ (CC BY-NC-ND 2.0)/ flickr.com

Kwartalnik edukacji ekologicznej zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na najciekawszą pracę, która odpowie na pytanie czym jest zrównoważony rozwój.

Do 25 września można nadsyłać prace literackie (eseje) lub plastyczne (technika dowolna) opatrzone kuponem konkursowym oraz wypełnionym formularzem. Prace zostaną podzielone na cztery kategorie wiekowe: przedszkola i klasy I-III (prace plastyczne), klasy IV-VI (praca literacka), gimnazjum (praca literacka), liceum (praca literacka). Prace należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres siedziby organizatora: ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa lub elektroniczną na adres redakcja@mmconsulting.waw.pl – na kopercie lub w temacie wiadomości wpisując: Konkurs zrównoważony rozwój. Nagrodami dla autorów zwycięskich prac będą książki wydawnictwa Literatura oraz gadżety ekologiczne (torba, bidon, plansza edukacyjna lub puzzle).

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie organizatora oraz w regulaminie.

Tymczasem podpowiadamy, że zrównoważony rozwój to idea zakładająca dbanie o jakość życia na poziomie, na jaki pozwala rozwój cywilizacyjny. Obecnie możliwy jest rozwój zrównoważony, czyli taki, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez pomniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

Reguły zrównoważonego rozwoju zakładają, przy odpowiednim gospodarowaniu zasobami możemy świadomie kształtować relacje pomiędzy bogaceniem się państw, dbałością o środowisko oraz jakością życia.

We współczesnym świecie rozwój decyduje o sukcesie. Zbyt często zapomina się jednak, że rozwój niesie zagrożenia i powoduje niekorzystne zjawiska, takie jak: nierówności społeczne i niszczenie środowiska naturalnego. Przełomem w politycznym podejściu do kwestii rozwoju była konferencja „Środowisko i Rozwój”, która odbyła się w 1992 r. w Rio de Janeiro. Szczyt zakończył się przyjęciem tzw. deklaracji z Rio, czyli określił zasadę zrównoważonego rozwoju, która od 1997 roku stała się w Polsce wymogiem konstytucyjnym.

O zrównoważonym rozwoju decydują:

  • budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny,
  • ochronę środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapobieganie utracie bioróżnorodności,
  • wykorzystanie pierwszoplanowej pozycji Europy do opracowania nowych, przyjaznych dla środowiska technologii i metod produkcji,
  • wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych,
  • wykorzystanie sieci obejmujących całą UE do zapewnienia dodatkowej przewagi rynkowej firmom europejskim (zwłaszcza małym przedsiębiorstwom produkcyjnym),
  • poprawienie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza w odniesieniu do MŚP
  • pomaganie konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów.

Również Wrocław dba o zrównoważony rozwój swojego regionu. Na początku lipca w Ratuszu zorganizowano konferencję prasową dotyczącą przygotowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Cel długofalowy Wrocławia to redukcja gazów cieplarnianych w 2050 roku o 80 %. Magistrat zorganizował konsultacje społeczne i opublikował w internecie cały dokument PGN wraz z harmonogramem działań. Dodatkowo mieszkańcy przez najbliższe 5 lat będą mogli poprzez www.infopgn.pl uzupełniać PGN o konkretne zadania szczegółowe, których realizację będą uznawali za celową i istotną.