Rok ustawy śmieciowej

03.07.2014 r.

Od wejścia w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach minął rok.

W tym okresie od wrocławian odebrano ok. 220 tysięcy ton odpadów; najwięcej z sektora Fabryczna, który pod względem powierzchni oraz liczby mieszkańców jest największy, najmniej zaś z Psiego Pola.

Statystyczny mieszkaniec produkuje średnio ponad 32 kg odpadów miesięcznie, z czego ok. 3 kg to odpady segregowane, kierowane do odzysku lub recyklingu. W sumie wrocławianie wyrzucają od 17,5 tysiąca tony (w lutym) do 22,5 tysiąca tony (w maju) odpadów w miesiącu.

Zbiórka selektywna

W 2014 roku poziom odpadów zebranych selektywnie w stosunku do całkowitej masy odpadów utrzymuje się na poziomie ponad 16%. Selektywną zbiórką objęte są tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura, odpady zielone oraz opakowania szklane. Na podstawie dostępnych danych (lipiec 2013-maj 2014) można zaobserwować systematyczny wzrost ilości odpadów zbieranych selektywnie. Największą ich część stanowią tworzywa sztuczne – ponad 9 tysięcy ton oraz odpady zielone – około 8 tysięcy ton. Masa odbieranych odpadów szklanych kształtuje się na stałym poziomie. Natomiast odpady wielkogabarytowe są odbierane cykliczne, zgodnie z harmonogramem ustalanym na podstawie zapotrzebowania mieszkańców przez rady osiedli, zarządców lub spółdzielnie. Liczba podstawianych kontenerów systematycznie wzrasta. W lipcu 2013 roku podstawiono ich 24, a w kwietniu tego roku niemal 650, czyli prawie 30 razy więcej. Łączenie do tej pory na terenie miasta akcję podstawienia kontenerów przeprowadzono prawie 4000 razy odbierając niemal 2,4 tysiąca ton dużych odpadów.

W segregacji najlepiej wypadają mieszkańcy Psiego Pola, gdzie selektywnie odebrane odpady stanowiły prawie 16% masy śmieci z tego sektora. Najgorzej w segregacji wypada sektor I, czyli Stare Miasto i Śródmieście, gdzie selektywnie zebrano 12,5% odpadów.

DO WYKRESU: Wzrost masy odpadów zbieranych selektywnie. Spadek w styczniu i lutym oraz wzrost w październiku i listopadzie wynika ze zmian w ilości odpadów zielonych – przerwie w odbiorze zimą i znacznym wzroście masy odpadów zielonych jesienią (opadające liście).

PSZOKi

Na terenie Wrocławia funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Ekopunkty); przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 oraz ul. Janowskiej 51. Do zorganizowanych przez Wrocław punktów mieszkańcy bezpłatnie dostarczyli około 330 ton odpadów z betonu i gruzu, 170 ton odpadów wielkogabarytowych, 100 ton odpadów z tworzyw sztucznych, 60 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 75 ton odpadów zielonych, 10 ton zużytych opon i wiele innych kłopotliwych odpadów (baterie, leki itp.).

Opłata śmieciowa i deklaracje

We Wrocławiu jest ok 147,5 tysiąca nieruchomości. Deklaracje zostały złożone dla ok 127 tysięcy nieruchomości, a więc dla 86% z nich. Koszty odbioru swoich odpadów pokrywa ok 550 tysięcy mieszkańców, a miesięcznie na konto miasta wpływa około 14,1 mln złotych, które są przeznaczone na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami. W stosunku do pozostałych mieszkańców i ich nieruchomości Ekosystem prowadzi kontrole, czy dla danej nieruchomości zostały złożone deklaracje oraz wysyła wezwania do zapłaty.

Osiągnięte poziomy

Wrocław osiągnął wymagane prawem unijnym wskaźniki. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła w 2013 roku wyniósł poziom 16,3% przy minimalnym wymaganym poziomie 12%. Poziom recyklingu i ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) wyniósł 100% przy minimum 36%. Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku wyniósł 10,2% przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50%.

Wskaźniki wymagane przez Unię Europejską zostały osiągnięte, systematycznie wzrasta odsetek odpadów segregowanych co jasno dowodzi, że wrocławianie coraz chętniej i sprawniej poruszają się w nowym śmieciowym systemie. Zdarzają się także problemy: nadal nie wszyscy pozbywają się odpadów w miejscach do tego przeznaczonych (np. odpady wielkogabarytowe są wyrzucane nielegalnie obok śmietników). Nie wszyscy zarządcy dbają o czystość wiat i osłon śmietnikowych oraz o zapewnienie firmom dojazdu do miejsc gromadzenia odpadów, choć są do tego zobowiązani przepisami.

Aby ułatwić mieszkańcom poruszanie się w nowej ustawie i zdobywanie informacji spółka Ekosystem stworzyła Interaktywne Centrum Obsług Mieszkańca, do mieszkańców trafił mailing z ulotkami dotyczącymi segregacji, przygotowane zostały i rozdystrybuowane materiały informacyjne dla przedsiębiorców i dzieci, w mediach ukazywały się materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami. Strona internetowa została przebudowana oraz wzbogacona o podstronę dla dzieci, mapę miejsc pozbywania się różnego rodzaju odpadów oraz specjalną wyszukiwarkę „gdzie wyrzucić?” podpowiadającą mieszkańcom, do jakiego rodzaju pojemnika należy wyrzucić kłopotliwy odpad (np. długopis).px