Sprzątanie miasta w sezonie letnim

17.04.2014 r.

Od początku kwietnia oczyszczanie miasta jest prowadzone w systemie letnim. Sprzątaniem są objęte jezdnie, wydzielone torowiska tramwajowe, chodniki i przejścia podziemne, ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe, przystanki (wiaty utrzymuje ZDiUM), płatne miejsca parkingowe, zieleńce oraz kosze na odpady. Prace prowadzą wykonawcy wyłonieni w przetargach ogłoszonych w ubiegłym roku przez Ekosystem.

Jezdnie w ramach podstawowego układu komunikacyjnego są oczyszczane, w zależności od lokalizacji, od jednego do pięciu razy w tygodniu, a w okolicy Rynku utrzymywane są w tzw. stałej czystości – wykonawca ma obowiązek kontrolować i utrzymywać czystość nawierzchni na bieżąco. Pozostałe jezdnie i ścieżki rowerowe sprzątane są raz w miesiącu. Torowiska wydzielone sprzątane są od jednego do siedmiu razy w tygodniu. Parkingi oczyszczane są raz w tygodniu bądź utrzymywane są w stałej czystości.

Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe oczyszczane są nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu bądź utrzymywane są w stałej czystości. Przystanki i kosze na odpady utrzymywane są w stałej czystości

Zieleńce, w zależności od lokalizacji, oczyszczane są nie rzadziej niż raz na miesiąc, raz lub dwa razy w tygodniu bądź utrzymywane są w stałej czystości.

Wrocław sprząta 31 pojazdów – zamiatarek mechanicznych z układem zraszania, zamiatarek chodnikowych oraz polewaczek

Sezon letni, który rozpoczął się 1 kwietnia trwa do 31 października. W pozostałych miesiącach w mieście trwa sezon zimowy. W sezonie 2013/2014, ze względu na łagodne warunki atmosferyczne, miasto było regularnie sprzątane w technologii zamiennej – bez zraszania i zmywania jezdni, a w marcu, w ramach funduszy niewykorzystanych w sezonie zimowym zostało zlecone dodatkowe sprzątanie. Również w ramach tych funduszy zintensyfikowano oczyszczanie miasta w sezonie letnim.

W sezonie zimowym przeprowadzono w sumie pięć akcji zabezpieczania nawierzchni przed gołoledzią – jedną w grudniu i cztery w styczniu. Oprócz tego wykonawcy prowadzili regularne patrole i zabezpieczali obiekty wyjątkowo narażone na śliskość: mosty, obiekty inżynieryjne, nawierzchnie z kostki brukowej. Zużyto ok. 950 ton soli (chlorku sodu) oraz ponad 30 ton chlorku sodu i magnezu. W jednej „akcji zima” zużywane jest ok. 120-130 ton chlorku sodu.