Deklaracje śmieciowe w nieruchomościach wielorodzinnych składają zarządcy

03.02.2014 r.

Trybunał Konstytucyjny i Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził, że to zarządcy i spółdzielcy są zobowiązani do składania zbiorczych deklaracji i opłat za odpady w zabudowie wielorodzinnej.

We wtorek 28 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok, którym potwierdził stanowisko miasta, że to zarządcy nieruchomości powinni składać deklaracje za swoich mieszkańców. Sąd oddalił jednocześnie siedem skarg złożonych przez wrocławskich zarządców, którzy zakwestionowali obowiązek złożenia deklaracji i uiszczania opłaty w oparciu o wzór deklaracji uchwalony przez Radę Miejską Wrocławia. Sąd uznał, że deklaracja jest prawidłowa a skargi bezzasadne.

To kolejny wyrok sądu potwierdzający stanowisko miasta.

Zaledwie dwa miesiące wcześniej Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż z przepisów jednoznacznie wynika, że „podmiotami zobowiązanymi do ponoszenia opłaty oraz do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości”, oraz, że pojęcie właściciel należy interpretować w świetle ustawy o utrzymaniu czystości – tak zwanej ustawy śmieciowej.

Zgodnie z nią przez właściciela nieruchomości rozumie się także „współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością” oraz, że „jeśli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną”.

Mieszkańcy bloków i budynków wielorodzinnych powinni oczekiwać, że jeśli dotąd ich zarządcy nie wywiązywali się ze swoich obowiązków i nie składali deklaracji zbiorczych, podejmą bezzwłocznie odpowiednie kroki do przywrócenia sytuacji zgodnej z prawem.