Odbiór odpadów od 1 lipca 2013r.

20.06.2013 r.

Jak będzie wyglądał odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca?

Ile firm będzie się zajmowało odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców Wrocławia?

Obszar Miasta podzielony został na cztery Sektory, a do realizacji zamówienia, na podstawie przeprowadzonych postępowań przetargowych, odrębnie dla każdego Sektora, wyłonione zostały następujące firmy:

1) Sektor I Stare Miasto i Śródmieście

Konsorcjum:  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław (LIDER)
Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.
ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

BOK dla Starego Miasta i Śródmieście -WPO ALBA
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
tel +48 71 33 75 100
bok.wpo@alba.com.pl
www.wroclaw.alba.com.pl

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów!

http://www.wroclaw.alba.com.pl/dla_mieszkancow/harmonogramy.html

2) Sektor II Krzyki

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o. (LIDER)
ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

BOK Dla Krzyków
Trans-Formers
ul. Kobierzycka 10, 52-315 Wrocław
tel. +48 71 328 70 36

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów!

http://wroclaw.trans-formers.com.pl/harmonogramy-wywozu-odpadow/

3) Sektor III Fabryczna

Konsorcjum: CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych
ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław (LIDER)
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

BOK Dla Fabrycznej
Chemeko-System
ul.Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław
tel. +48 71 349 90 71
Sprawdź harmonogram odbioru odpadów!

www.chemekosystem.pl

4) Sektor IV Psie Pole

Konsorcjum:Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław (LIDER)
CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych
ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

BOK Dla Psiego Pola
WPO ALBA
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
tel. +48 71 33 75 100

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów!

http://www.wroclaw.alba.com.pl/dla_mieszkancow/harmonogramy.html

Kto i kiedy dostarczy pojemniki mieszkańcom i zarządcom?

Pojemniki/kontenery i worki dostarczy firma odbierająca odpady z danego Sektora Miasta. Jeśli właściciel nieruchomości decyduje się na zbiórkę selektywną otrzyma pojemnik na zmieszane odpady komunalne, pojemnik (bądź worek w przypadku nieruchomości o charakterze jednorodzinnym) przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, pojemnik (bądź worek w przypadku gdy nie będzie możliwości wyposażenia nieruchomości w pojemniki) przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury oraz worki przeznaczone na odpady zielone (skoszona trawa, gałęzie, liście, zwiędłe kwiaty).
Dnia 1 lipca nieruchomości powinny być już wyposażone w pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz worki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnychPojemniki do selektywnej zbiórki będą dostarczane sukcesywnie w terminie nie późniejszym niż do końca sierpnia br., natomiast do tego czasu zbierane odpady (tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe oraz papier i tektura) można wrzucać do pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, a segregacją tych odpadów zajmie się firma odbierająca odpady.

Czy pojemniki będą ustawione na terenie posesji, czy na terenie gminy?

Wskazanie miejsca ustawienia pojemników należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Do miejsca ustawienia pojemników należy posiadać tytuł prawny (np. umowa dzierżawy) na zasadach dotychczas obowiązujących.

Ile pojemników i jakiego koloru otrzyma właściciel budynku?

Jeśli właściciel nieruchomości deklaruje selektywną zbiórkę odpadów – otrzyma 4 pojemniki lub worki, jeśli nie będzie segregował odpadów – otrzyma 1 pojemnik na odpady zmieszane.
Pojemniki będą oznakowane naklejkami/piktogramami w odpowiednim kolorze, z informacją co należy a czego nie należy wrzucać do danego pojemnika. Na naklejkach/piktogramach znajdą się również dane kontaktowe do wykonawcy oraz do spółki Ekosystem.

Jak często pojemniki będą opróżniane?

Wykonawcy będą odbierać  odpady zgodnie z harmonogramami, umieszczonymi na swoich stronach internetowych:

WPO ALBA

http://www.alba.ewywozy.pl/

TRANS FORMERS

http://wroclaw.trans-formers.com.pl/harmonogramy-wywozu-odpadow/

CHEMEKO SYSTEM

www.chemekosystem.pl

Częstotliwość odbioru i pojemności pojemników powinny być tak dobrane, aby nie dopuszczać do ich przepełnień:

Odpady zmieszane – pojemnik oznaczony KOLOREM CZARNYM będzie opróżniany co najmniej raz w tygodniu;
Papier – niebieski worek lub pojemnik oznaczony KOLOREM NIEBIESKIM będzie opróżniany (worek odbierany) ,co najmniej raz w miesiącu
Tworzywa sztuczne i metale – żółty worek lub pojemnik oznaczony KOLOREM ŻÓŁTYM będzie opróżniany (worek odbierany) co najmniej  raz w miesiącu
Odpady zielone (gałęzie, liście, skoszona trawa) – worek KOLORU BRĄZOWEGO będzie odbierany co najmniej raz na dwa  tygodnie (w okresie od pierwszego dnia marca do ostatniego dnia grudnia każdego roku.

Kto będzie utrzymywał, mył i dezynfekował pojemniki? 

Będzie to obowiązkiem wykonawcy, który je dostarczył. Jeśli właściciel nieruchomości posiada własne pojemniki i nie godzi się na ich dostarczenie przez wykonawcę wówczas obowiązkiem firmy będzie wyłącznie ich opróżnianie. Za stan techniczny, mycie i dezynfekcję pojemników odpowiadał będzie ich właściciel.

Jak będzie wyglądała zbiórka odpadów gabarytowych?

Zbiórka odpadów gabarytowych będzie prowadzona w systemie akcyjnym  na terenach poszczególnych osiedli. Informacje o planowanych terminach i miejscach zbiórki umieszczane będą na stronie internetowej Ekosystem oraz stronie WWW firmy obierającej z danego sektora odpady. Odpady wielkogabarytowe od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych będą odbierane co  najmniej raz na sześć miesięcy. Gabaryty od właścicieli budynków wielolokalowych  będą odbierane co najmniej raz na dwa miesiące.

Obowiązki wykonawcy:

- dostarczenie odpowiednio oznakowanych pojemników/worków
- utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym
- publikacja harmonogramów odbioru odpadów na swojej stronie  internetowej
- opróżnianie pojemników/ worków z odpowiednią częstotliwością, tak aby nie dopuścić  do ich przepełnienia
- utworzenie Biur Obsługi Klienta, które będą informować mieszkańców m.in. o zasadach dotyczących odbioru odpadów komunalnych oraz przyjmowanie skargi i zgłoszeń od mieszkańców, związanych z obsługą danego Sektora.

-kontrola zawartości pojemników/worków do selektywnej zbiórki odpadów pod względem zgodności zebranych w nich odpadów W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (np. zmieszane odpady w pojemniku/worku niebieskim, żółtym lub brązowym lub obecność  odpadów, które powinny trafić  do PSZOK lub pozostałych punktów zbiórki szkła, leków, baterii) – zawiadomienie o tym fakcie Spółki Ekosystem.

- uprzątnięcia zanieczyszczeń powstałych podczas załadunku odpadów,
- uporządkowanie terenu wokół pojemników w sytuacji, gdy konieczność taka wynikać będzie z przepełnienia pojemników

Obowiązki właściciela nieruchomości (mieszkańca, zarządcy):

- wskazanie miejsca ustawienia pojemników, do którego właściciel nieruchomości posiada tytuł prawny,
- zapewnienie łatwego dostępu zarówno dla osób korzystających z pojemnika jak
i podmiotu odbierającego odpady komunalne.
- umieszczanie worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w miejscu ustawienia pojemników (lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów) wyłącznie
w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów,
- utrzymania czystości i porządku w osłonie śmietnikowej i wokół niej,
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynikającej z zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia.

Gdzie zgłaszać nieprawidłowości?

Do Biura Obsługi Klienta wykonawcy, odbierającego odpady z obszaru danego sektora.

BOK dla Starego Miasta i Śródmieście -WPO ALBA
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
tel. +48 71 33 75 100
bok.wpo@alba.com.pl
www.wrocław.alba.com.pl

BOK Dla Krzyków- Trans-Formers
ul. Kobierzycka 10, 52-315 Wrocław
tel. +48 71 328 70 36
bok.krzyki@trans-formers.com.pl
www.trans-formers.com.pl

BOK Dla Fabrycznej – Chemeko-System
ul.Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław
tel. +48 71 349 90 71
bok@chemekosystem.pl
www.chemekosystem.pl

BOK Dla Psiego Pola -WPO ALBA
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
tel. +48 71 33 75 100
bok.wpo@alba.com.pl
www.wrocław.alba.com.pl

Dzwoniąc lub pisząc do Ekosystemu:
Tel: +48 71 75 86 999
Fax: +48 71 75 86 998
Kontakt przy użyciu formularza kontaktowego.
www.ekosystem.wroc.pl