Uwaga mieszkańcy budynków spółdzielczych i z zarządcą!

12.06.2013 r.

1. Spółka Ekosystem działająca na rzecz miasta Wrocław nadal stoi na stanowisku – popartym interpretacjami Ministerstwa Środowiska, Kancelarii Sejmu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej – że złożenie deklaracji „śmieciowych” jest obowiązkiem zarządców nieruchomości oraz spółdzielni.

2. Identyczne stanowisko przyjęły inne polskie miasta.

3. Równocześnie mamy świadomość, że środowisko wrocławskich zarządców nieruchomości oraz spółdzielców podzieliło się w kwestii interpretacji zapisów nowej ustawy „śmieciowej”. Część zarządców i spółdzielni już złożyło zbiorcze deklaracje, a część odmawia ich złożenia. Zgadzamy się z tym środowiskiem w jednym punkcie: nowa ustawa wciąż zawiera wiele błędów i zapisów utrudniających jednoznaczne ich odczytanie.

4. Dlatego też, mając na uwadze interes mieszkańców i całego Wrocławia, prosimy wrocławian o sprawdzenie,  jak zachowali się zarządcy ich nieruchomości oraz władze spółdzielni. W przypadku, w którym zarządca odmawia wypełnienia swojego ustawowego obowiązku, informujemy że tak jak do tej pory przyjmujemy i będziemy nadal przyjmować wszystkie przyniesione do nas deklaracje z możliwością wpłacania opłaty bezpośrednio na wskazane przez nas konta miasta Wrocław. Wszystkie informacje na ten temat znajdują się na stronach internetowych www.wroclaw.pl,www.ekosystem.wroc.pl.

5. W naszym wspólnym interesie leży, by uruchomić nowy system gospodarki odpadami w sposób zapewniający mieszkańcom sprawny odbiór odpadów z jednej strony, a z drugiej nieuderzający w finanse miasta.

6.  Jednocześnie informujemy, że postępowania wymiarowe będą prowadzone wyłącznie pod adresem osób i podmiotów ustawowo zobowiązanych do złożenia deklaracji w tym zarządców nieruchomości wielolokalowych oraz władz spółdzielni.

7. Przypominamy też, że termin wniesienia pierwszej opłaty mija 15 sierpnia.

Deklaracje będą przyjmowane w następujących punktach:

  • BOK Ekosystem ul. Kazimierza Michalczyka 23
    poniedziałek – piątek 7:30-17:15