Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych

13.05.2013 r.

Dlaczego należy wypowiedzieć umowę?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 01.07.2013 r. Gmina Wrocław przejmie odpowiedzialność za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W tym celu Gmina zawrze umowy z firmami wyłonionymi w przetargu publicznym i zadba o to, by firmy te spełniały wysokie standardy i dawały gwarancję sprawnego działania całego systemu odbioru.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, aby uniknąć ponoszenia podwójnych kosztów związanych z odpadami powinni wypowiedzieć dotychczas obowiązujące umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych zawartych z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów.

Co trzeba zrobić? Krok po kroku

Właściciele nieruchomości zamieszkałych winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

W związku z tym należy:

  1. sprawdzić na jaki czas, określony, czy nieokreślony zawarta została umowa;
  2. sprawdzić termin wypowiedzenia w dotychczasowej umowie (niektóre firmy mają długie 3-miesięczne okresy wypowiedzenia);
  3. złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne wypowiedzenie świadczonych usług.

Wzór wypowiedzenia umowy >>

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne powinni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy w zakresie  odbioru odpadów komunalnych zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

W związku z tym należy:

  1. sprawdzić na jaki czas, określony, czy nieokreślony zawarta została umowa,
  2. sprawdzić termin  wypowiedzenia w dotychczasowej umowie (niektóre firmy mają długie 3-miesięczne okresy wypowiedzenia),
  3. złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne wypowiedzenie świadczonych usług.

W przypadku w/w nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady inne niż odpady komunalne (odpady związane z działalnością gospodarczą), właściciel nieruchomości zawiera umowę na odbiór tych odpadów we własnym zakresie na dotychczasowych zasadach.

Wzór wypowiedzenia umowy >>

Najczęściej zadawane pytania

Co zrobić jeśli umowa „zaginęła”?

W takim wypadku należałoby zwrócić się na piśmie do odbiorcy odpadów o wydanie duplikatu umowy.

Co zrobić jeśli nie złożę pisemnego wypowiedzenia umowy?

Po zmianie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotychczasowe umowy na wywóz odpadów komunalnych nie ulegają rozwiązaniu z mocy prawa. Każdy więc właściciel nieruchomości winien dotychczasową umowę wypowiedzieć.

Co zrobić gdy umowa została zawarta na czas określony i termin jej obowiązywania upływa z dniem 31.12.2012 r.?

Należy zawrzeć nową umowę na odbiór odpadów komunalnych na czas określony do dnia 30.06.2013 r.