FAQ czyli nowy system odbioru i zagospodarowania odpadów w pytaniach i odpowiedziach

23.04.2013 r.

NOWY  SYSTEM  W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Zapraszamy do lektury naszej nowej zakładki FAQ czyli nowy system w pytaniach i odpowiedziach.

Razem twórzmy jej treść, będziemy publikować na bieżąco Państwa pytania wraz z odpowiedziami.

Zachęcamy do zadawania pytań przy użyciu formularza kontaktowego.

OGÓLNIE O NOWYM SYSTEMIE

1.         Czy z terenu całego Wrocławia odpady komunalne  odbierać będzie jedna firma?

Gmina Wrocław została na mocy uchwały Rady Miejskiej podzielona na cztery sektory: Sektor I  Stare Miasto i Śródmieście, Sektor II Krzyki, Sektor III Fabryczna, Sektor IV Psie Pole.  Wykonawcy odbierający odpady mogą być różni dla każdego z sektorów.

2.         Kto będzie odbierać odpady komunalne od 01.07.2013?

Wykonawcy wybrani przez Gminę Wrocław w ramach przetargu publicznego. Zawarte zostaną cztery odrębne umowy, na każdy z sektorów.

3.         Czy  przetarg już został ogłoszony?

Zostały ogłoszone cztery odrębne przetargi w przedmiocie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z poszczególnych sektorów.

4.         Kto to jest właściciel nieruchomości?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela nieruchomości  rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Właścicielem nieruchomości jest zatem Jan Kowalski – właściciel domku jednorodzinnego, Jan Nowak dzierżawca terenu, na którym prowadzi myjnię samochodową, spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa i wybrany przez nią zarządca, fundacja władająca lokalem dzierżawionym od gminy bądź innego podmiotu,

5.     Obowiązki właściciela nieruchomości:

- złożyć wypełnioną deklarację,

- postępować zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości (hiperłącze)

- wnosić opłaty na konto Gminy.

6.     Czy właściciele nieruchomości otrzymają od Gminy rachunki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych?

Właściciele nieruchomości nie będą otrzymywać od Gminy żadnych rachunków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia to opłata lokalna, o charakterze podatku.

7.     Prowadzę działalność gospodarczą. Czy muszę wypowiedzieć umowę z dotychczasowym odbiorcą odpadów?

Wypowiedzieć umowę należy na dzień 30.06.2013 r., ale tyko w zakresie dotyczącym odbioru odpadów komunalnych. Odpady wynikające z działalności gospodarczej nie będące odpadami komunalnymi, nie będą obierane przez Gminę Wrocław w ramach opłaty. Na odbiór tych odpadów winno się zawrzeć umowę z wybranym przez siebie odbiorcą odpadów.

O OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

1.     Jak można obniżyć wysokość opłaty?

Selektywna zbiórka odpadów obniży wysokość opłaty. Właściciel nieruchomość wypełniając deklarację, deklaruje selektywną lub nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

2.     Na co przeznaczona będzie opłata za gospodarowanie odpadami?

Opłata służyć będzie pokryciu kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie, w tym odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

3.     W jakim terminie należy uiszczać opłatę?

Opłatę należy uiszczać bez wezwania, z dołu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, tzn. opłatę za lipiec należy wnieść do dnia 15 sierpnia 2013 r.

4.     Kto wyliczy wysokość opłaty wskazanej w deklaracji?

Właściciel nieruchomości wypełniając deklarację zgodnie z instrukcją samodzielnie wylicza wysokość opłaty.

5.   Jaka jest metoda obliczania opłaty dla nieruchomości zamieszkałej (budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego)?

We Wrocławiu opłata będzie obliczana metodą mieszaną:od metra kwadratowego nieruchomości lub od liczby osób ją zamieszkujących,  w zależności od tego, ile metrów kwadratowych przypada na jednego mieszkańca lokalu.

W przypadku osób mieszkających w zabudowie wielorodzinnej, gdy na jednego mieszkańca lokalu przypada do 27 m2, stawkę za m2, (85 gr) mnożymy przez metraż lokalu. Jeżeli na jednego mieszkańca lokalu przypadnie więcej niż 27 m2,, mnożyć będziemy stawkę od osoby – 19 zł przez liczbę osób.  Dotyczy to stawek opłat za odbiór śmieci zbieranych selektywnie. Stawki opłat za  odbiór śmieci zbieranych nieselektywnie to 1,27 zł za m2, i 28,5 zł od osoby.

W przypadku domków jednorodzinnych (również budynków, w których znajduje się nie więcej niż 4 lokale), gdy na jednego mieszkańca lokalu przypada do 27 m2, stawkę za metr (95 gr) mnożymy przez metraż lokalu. Jeśli na jednego mieszkańca lokalu przypada więcej niż 27 m2, mnożyć będziemy stawkę od osoby – 22 zł przez liczbę osób. Dotyczy to stawek opłat za odbiór śmieci zbieranych selektywnie. Stawki opłat za  odbiór śmieci zbieranych nieselektywnie to 1,42 zł za m2, i 33 zł od osoby.

6.   Jaka jest metoda obliczania opłaty dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne (żłobki, szkoły, przedszkola, urzędy, szpitale, przychodnie, uczelnie, lokale usługowe, lokale gastronomiczne, ogrody zoologiczne, parki rozrywki, ogrody działkowe, cmentarze komunalne etc.)?

We Wrocławiu opłata będzie obliczana na podstawie pojemności i liczby pojemników w zależności od tego ile razy zostanie opróżniony dany pojemnik. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne dokona wyboru pojemników, uwzględniając minimalne pojemności, wynikające z norm określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, które zostały podane w zależności od typu prowadzonej działalności.

W przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, stawki za każde opróżnienie jednego pojemnika na zmieszane odpady komunalne, wynoszą:

1) do 0,06 m3 włącznie – 12,94 zł;

2) powyżej 0,06 m3 do 0,08 m3 włącznie – 13,88 zł;

3) powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3 włącznie – 18,57 zł;

4) powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3 włącznie – 36,83 zł;

5) powyżej 0,24 m3 do 0,36 m3 włącznie – 53,17 zł;

6) powyżej 0,36 m3 do 0,66 m3 włącznie – 96,55 zł;

7) powyżej 0,66 m3 do 1,10 m3 włącznie – 154,73 zł;

8) powyżej 1,10 m3 do 7,00 m3 włącznie – 666,02 zł;

9) powyżej 7,00 m3 do 10,00 m3 włącznie – 888,03 zł;

10) powyżej 10,0 m3 do 16,00 m3 włącznie – 1334,73 zł.

Natomiast w przypadku nieruchomości, na których odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, stawki za każde opróżnienie jednego pojemnika na zmieszane odpady komunalne, wynoszą:

1) do 0,06 m3 włącznie – 19,41 zł;

2) powyżej 0,06 m3 do 0,08 m3 włącznie – 20,82 zł;

3) powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3 włącznie – 27,85 zł;

4) powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3 włącznie – 55,24 zł;

5) powyżej od 0,24 m3 do 0,36 m3 włącznie – 79,75 zł;

6) powyżej 0,36 m3 do 0,66 m3 włącznie – 144,82 zł;

7) powyżej od 0,66 m3 do 1,10 m3 włącznie – 232,10 zł;

8) powyżej 1,10 m3 do 7,00 m3 włącznie – 999,03 zł;

9) powyżej 7,00 m3 do 10,00 m3 włącznie – 1 332,05 zł;

10) powyżej 10,0 m3 do 16,00 m3 włącznie – 2 002,10 zł.

W zależności od sposobu prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych (selektywna bądź nieselektywna) powyższe stawki dla określonej pojemności pojemnika mnożymy przez ilość pojemników przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych i ilość opróżnień danych pojemników w miesiącu. W przypadku nieruchomości które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomości niezamieszkałą (wyliczenie opłaty) – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stanowić będzie sumę opłat (opłata z części zamieszkałej + opłata z części niezamieszkałej)

7.   Jaka jest metoda obliczania opłaty dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części niezamieszkałe?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowić będzie sumę opłat z części zamieszkałej i z części niezamieszkałej.

7.     Co muszę zrobićgdy jestem właścicielem nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne?

W takiej sytuacji należy wypełnić dwie deklaracje, odrębną dla nieruchomości zamieszkałej i odrębną dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne.

8.     Co zrobić gdy prowadzę działalność gospodarczą tam, gdzie mieszkam?

W takiej sytuacji należy wypełnić jedną deklarację. Opłata stanowić będzie sumę opłaty wyliczonej dla nieruchomości zamieszkałej i opłaty wyliczonej dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne.

9.     Na jakie konto należy przekazać opłatę?

Gmina Wrocław wskaże konto, na które uiszczać się będzie miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10.   Jaka jest stawka opłat przy selektywnej zbiórce opadów dla nieruchomości zamieszkałych?

W przypadku mieszkańców budynków wielorodzinnych, stawka wynosi:

1)   za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego:

a)   0,85 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2)   za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość:

a)   19,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

W przypadku domków jednorodzinnych (również budynków, w których znajduje się do 4 (czterech) lokali mieszkalnych), stawka, wynosi:

1)   za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego:

a)   0,95 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2)   za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość:

a)   22,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Skorzystaj z kalkulatora opłat umieszczonego na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia:

http://www.wroclaw.pl/sprawdz_ile_zaplacisz_za_smieci,.dhtml

11.   Jaka jest stawka dla nieselektywnej zbiórki opadów dla nieruchomości zamieszkałych?

W przypadku mieszkańców budynków wielorodzinnych, stawka wynosi:

1)   za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego:

a)   1,27 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2)   za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość:

a)   28,50 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku domków jednorodzinnych (również budynków, w których znajduje się do 4 (czterech) lokali mieszkalnych), stawka, wynosi:

1)   za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego:

a)   1,42 zł. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2)   za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość:

a)   33,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Skorzystaj z kalkulatora opłat umieszczonego na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia:  http://www.wroclaw.pl/sprawdz_ile_zaplacisz_za_smieci,.dhtml

12.   Jaka jest stawka przy selektywnej zbiórce opadów dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne?

Stawka opłaty za każde opróżnienie jednego pojemnika na odpady komunalne dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (szkoła, szpital,  urząd) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi w przypadku pojemnika o pojemności nie większej niż:

1) do 0,06 m3 włącznie – 12,94 zł;

2) powyżej 0,06 m3 do 0,08 m3 włącznie – 13,88 zł;

3) powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3 włącznie – 18,57 zł;

4) powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3 włącznie – 36,83 zł;

5) powyżej 0,24 m3 do 0,36 m3 włącznie – 53,17 zł;

6) powyżej 0,36 m3 do 0,66 m3 włącznie – 96,55 zł;

7) powyżej 0,66 m3 do 1,10 m3 włącznie – 154,73 zł;

8) powyżej 1,10 m3 do 7,00 m3 włącznie – 666,02 zł;

9) powyżej 7,00 m3 do 10,00 m3 włącznie – 888,03 zł;

10) powyżej 10,0 m3 do 16,00 m3 włącznie – 1334,73 zł.

13.   Jaka jest stawka dla nieselektywnej zbiorki opadów dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne?

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za każde opróżnienie jednego pojemnika wynosi w przypadku pojemnika o pojemności nie większej niż:

1) do 0,06 m3 włącznie – 19,41 zł;

2) powyżej 0,06 m3 do 0,08 m3 włącznie – 20,82 zł;

3) powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3 włącznie – 27,85 zł;

4) powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3 włącznie – 55,24 zł;

5) powyżej od 0,24 m3 do 0,36 m3 włącznie – 79,75 zł;

6) powyżej 0,36 m3 do 0,66 m3 włącznie – 144,82 zł;

7) powyżej od 0,66 m3 do 1,10 m3 włącznie – 232,10 zł;

8) powyżej 1,10 m3 do 7,00 m3 włącznie – 999,03 zł;

9) powyżej 7,00 m3 do 10,00 m3 włącznie – 1 332,05 zł;

10) powyżej 10,0 m3 do 16,00 m3 włącznie – 2 002,10 zł.

14.   Od czego zależy wysokość stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne?

Wysokość stawki opłaty zależy od liczby i pojemności pojemników zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości oraz od decyzji co do selektywnej zbiórki odpadów. Selektywna zbiórka odpadów obniży wysokość opłaty.

15. Co to jest nieruchomość niezamieszkała?

Jest to budynek, na terenie którego nikt nie zamieszkuje, ale w jego obrębie są wytwarzane odpady komunalne (śmieci) np.: żłobek, przedszkole, szkoła, uczelnia, urząd, szpital, klinika, przychodnia, biurowiec, lokal usługowy, lokal gastronomiczny, bank etc.

Nieruchomościniezamieszkałe to również ogródki działkowe, cmentarze, ogrody zoologiczne, parki tematyczne etc.

O DEKLARACJI

1.     Czy jest już ustalony wzór deklaracji?

Deklaracja właśnie została  uchwalona przez Radę Miejską. Planowany termin ogłoszenia prawomocnej deklaracji: połowa maja br.

 2.      Skąd będzie można wziąć deklaracje?

Deklaracje będzie można pobrać ze strony www.ekosystem.wroc.plwww.wroclaw.pl. Deklaracje będzie można również odebrać osobiście w siedzibie Spółki Ekosystem przy ul. K. Michalczyka 23 we Wrocławiu oraz w Centrach Obsługi Mieszkańca i Podatnika Urzędu Miejskiego.

3.    Jak przekazać do spółki Ekosystem  wypełnioną deklarację?

Osobiście -  w siedzibie Spółki Ekosystem przy ul. K. Michalczyka 23 lub za pośrednictwem Centrów Obsługi Mieszkańca i Podatnika.

Pocztą – na adres: Ekosystem, ul. K. Michalczyka 23, 53 – 633 Wrocław.

4.     Kto zobowiązany jest złożyć deklarację?

Właściciel nieruchomości.

5.    Co się stanie gdy nie złożę deklaracji?

Dzięki istniejącej bazie nieruchomości można będzie zweryfikować, czy wszyscy właściciele złożyli deklaracje. Jeśli ktoś o tym obowiązku zapomni otrzyma ze Spółki Ekosystem wezwanie w celu wyjaśnienia sprawy i złożenia deklaracji. Jeśli mimo tych działań właściciel nadal nie złoży deklaracji, Spółka Ekosystem nałoży na niego decyzję wymiarową – wyliczy opłatę za właściciela nieruchomości w oparciu o dane, którymi będzie dysponował.

O POJEMNIKACH         

1.     Czy kilka nieruchomości może być wyposażonych w jeden pojemnik?

Tak. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników, łączna pojemność tych pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników, wymaganej dla każdej z nieruchomości.

 2.     Kto zdecyduje, w jakie pojemniki należy wyposażyć daną  nieruchomość?

Gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki. Zapisami przetargu obowiązek ten nałożony został na wykonawcę, który przed podstawieniem pojemników przeprowadzi konsultacje z właścicielami nieruchomości, w celu wyposażenia nieruchomości w pojemniki o odpowiednich pojemnościach zgodnych z zapisami Regulaminu i normatywami tam określonymi

3.     Kto odpowiada za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym?

Gmina, obowiązek utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym, na mocy obowiązujących przepisów, deleguje na firmę, która od 01.07 2013 obierać będzie odpady komunalne na terenie danego Sektora.  Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgodzi się na wyposażenie swojej nieruchomości przez Wykonawcę w pojemniki, wówczas to na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania jego pojemników w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W takiej sytuacji Wykonawca jedynie zobowiązany jest do odbioru odpadów od właściciela nieruchomości.

4.     Czy gdy na jednej nieruchomości mieszkam i jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą? Czy muszę mieć odrębny zestaw pojemników na odpady komunalne wytwarzane na nieruchomości zamieszkałej i odrębny dla części niezamieszkałej na której prowadzę działalność gospodarczą?

Nieruchomość zostanie wyposażona w pojemniki, zgodnie z zadeklarowanym przez właściciela sposobem zbierania odpadów komunalnych, z tym że właściciel będzie mógł zrezygnować z części pojemników. Rezygnacja z części pojemników dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, nie zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku uiszczania opłaty wyliczonej na podstawie deklaracji. Rezygnacja z pojemników nie zwalnia właściciela z takiego doboru pojemników, aby odpowiadały one sumie minimalnych pojemności, wymaganych dla obydwu części nieruchomości, zgodnie z Regulaminem.

O  SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE ODPADÓW

1.         Jakie są ustalone kolory pojemników/worków w zależności od rodzaju odpadów?

Czarny -zmieszane odpady komunalne,

Żółty – tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe

Niebieski -papier i tektura

Brązowy – zielone (gałęzie, liście, skoszona trawa)

2.     Jak często będą odbierane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?

- odpady zmieszane – co najmniej raz w tygodniu;

- papier, tworzywa sztuczne i metale – co najmniej raz w miesiącu;

- odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa) – co najmniej raz na dwa  tygodnie, w okresie od pierwszego dnia marca do ostatniego dnia grudnia każdego roku

Odpady komunalne z nieruchomości, na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów, odbiera się co najmniej raz w tygodniu.

Odpady wielkogabarytowe od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych odbiera się co  najmniej raz na sześć miesięcy.

Odpady wielkogabarytowe od właścicieli budynków wielolokalowych  odbiera się co najmniej raz na dwa miesiące.

 3.     Co to są odpady komunalne?

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

4.     Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i gdzie się znajduje?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Wrocławia mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się przy ul. Michalczyka 9  oraz przy ul Janowskiej 51 we  Wrocławiu.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

5.     Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?

W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, w szczególności zaś:

1) opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowania wielomateriałowe;

2) odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa);

3) odpady wielkogabarytowe;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) przeterminowane leki;

8) zużyte opony;

9) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe.

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych

6.   Na jakie grupy powinniśmy segregować odpady?

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania porządku i czystości w mieście Wrocław mieszkańcy są zobowiązani do zbierania odpadów w zakresie co najmniej obejmującym:

1) papier i tektura;

2) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;

3) szkło bezbarwne i kolorowe;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) zużyte baterie i akumulatory;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

8) odpady zielone;

9) zużyte opony;

10) przeterminowane leki i chemikalia.

Nie oznacza to, że pojemniki do gromadzenia tych wszystkich odpadów będą ustawione na terenie nieruchomości.Odpady takie jak zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, leki i chemikalia możemy przekazywać bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Możemy je również zgodnie z zapisami Regulaminu przekazywać podmiotom prowadzącym ich zbieranie na podstawie odrębnych przepisów. Nie można ich natomiast wrzucać do pojemników na odpady zmieszane. W praktyce na terenie nieruchomości będziemy zobowiązani w pojemnikach (lub w uzasadnionych przypadkach w workach) zbierać selektywnie odpady z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone. W pojemnikach będziemy zbierali również odpady pozostałe, czyli odpady zmieszane. Dopuszczone jest kompostowanie odpadów zielonych i kuchennych w przydomowych kompostownikach.

7. Skąd mam wiedzieć co gdzie wrzucić ?

Do selektywnego zbierania odpadów przeznaczone są pojemniki odpowiednio oznakowane zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wrocławia. Na pojemniku winien znajdować się opis rodzaju odpadów na jakie jest przeznaczony oraz instrukcja informująca jakie odpady należy wrzucać do danego pojemnika oraz jakich wrzucać nie należy.

Jeżeli na pojemniku brak jest stosownych opisów należy kierować się następującymi zasadami:

niebieski MAKULATURA gazety,  zeszyty, papier biurowy, opakowania z papieru, kartonu  i tektury itp.
żółty PLASTIK i METAL puste butelki typu PET, opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych, aluminium i puszki, kapsle, nakrętki od słoików etc.
biały SZKŁO
BEZBARWNE
Bezbarwne butelki i słoiki bez nakrętek
zielony SZKŁO
KOLOROWE
Kolorowe butelki i słoiki  bez nakrętek
czerwony ODPADY NIEBEZPIECZNE Np. świetlówki, baterie, opakowania po lakierach, farbach

Odpady, które wrzucamy do pojemnika powinny być czyste, bez resztek jedzenia, kartony poskładane, a butelki typu PET i puszki zgniecione.

Pojemniki NIEBIESKIE służą do gromadzenia papieru. Wrzucamy do nich gazety, czasopisma, papierowe torby na zakupy, stare książki, zużyte zeszyty, kartony, tektury, katalogi, reklamy i kalendarze. Pamiętajmy, aby przygotować odpady do recyklingu – wyciągnąć zszywki, pozbyć się twardych okładek, pozgniatać kartony.

Do recyklingu nie nadają się tapety, artykuły higieniczne (pieluchy, chusteczki), worki po cemencie, kalka, papier tłusty lub z podklejoną folią.

Szkło bezbarwne wyrzucamy do BIAŁYCH pojemników, natomiast kolorowe do ZIELONYCH.

Do przetworzenia nadają się jedynie butelki i słoiki po żywności oraz kosmetykach. Nie tłuczmy ich przed wyrzuceniem, gdyż utrudnia to transport i składowanie. Do pojemników nie wrzucamy ceramiki, porcelany, kryształów, szyb samochodowych, luster, szkła żaroodpornego, okiennego, żarówek, lamp fluorescencyjnych i neonowych oraz zniczy z woskiem.

ŻÓŁTE kontenery przeznaczone są na plastik i metal. Składujemy w nich przede wszystkim butelki po napojach, nakrętki, plastikowe worki, kartony po płynnej żywności, np. po mleku, czy sokach i opakowania po kosmetykach. Przed wrzuceniem do pojemnika ściągamy nakrętki, płuczemy butelki i zgniatamy je. Do powtórnego użycia nie nadają się opakowania po olejach, zabawki, sprzęt AGD, plastikowe szyby, opakowania po lekach i styropian. W kontenerach koloru żółtego zbieramy również aluminium, m.in. puszki po żywności, kapsle, nakrętki do słoików, metalowe rury , stare naczynia kuchenne i drobny złom

7.  Czego nie wolno umieszczać w pojemnikach i workach przeznaczonych na odpady komunalne?

Zgodnie z obowiązującym regulaminem zabrania się umieszczania:

1)      w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz innych odpadów niebezpiecznych, a także odpadów wielkogabarytowych, odpadów rozbiórkowych i budowlanych, zużytych opon, odpadów zielonych, oraz odpadów ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych i papieru;

2)     umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej nie mających charakteru odpadów komunalnych, w tym odpadów medycznych i odpadów opakowaniowych;

3)      umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek.

 8. Co zrobić  z odpadami problemowymi?

Odpady takie jak zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, leki i chemikalia możemy przekazywać bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Możemy je również zgodnie z zapisami Regulaminu przekazywać podmiotom prowadzącym ich zbieranie na podstawie odrębnych przepisów. Nie można ich natomiast wrzucać do pojemników na odpady zmieszane.

9. Co zrobić z odpadami wielkogabarytowymi (np. meblami)?

Odpady wielkogabarytowe wrzucamy do kontenerów, które będą rozstawiane w miejscach ogólnodostępnych. Częstotliwość prowadzenia zbiórek przedmiotowych odpadów wynosi co najmniej raz na dwa miesiące, dla nieruchomości wielorodzinnych. W przypadku budynków jednorodzinnych – co najmniej raz na sześć miesięcy. Mieszkańcy przed planowaną zbiórką zostaną powiadomieni o terminach i miejscach podstawienia kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych.

Uwaga! Ilekroć w informacji mowa jest o regulaminie chodzi o Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia wraz z późniejszymi zmianami.