Stan zaawansowania przygotowań do wdrożenia nowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów

18.04.2013 r.

Stan zaawansowania prac nad wdrożeniem nowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Podział miasta na sektory – został uchwalony przez Radę Miejską Wrocławia 5.07.2012r.

Wrocław jest podzielony na 4 sektory: Psie Pole, Krzyki, Fabryczna, Stare Miasto i Śródmieście (razem).

Wybór firmy, która odbierze odpady komunalne z każdego z czterech sektorów– przetargi na obsługę każdego z sektorów znajdują się w toku. Otwarcie ofert nastąpiło 7 maja br., wybór wykonawców nastąpił 14 i 17 maja br.

Wybór metody i sposobu obliczania opłaty za odbiór odpadów– uchwalony 14 lutego br.

Radni ustalili, że we Wrocławiu obowiązywać będzie metoda mieszana – opłatę naliczać będziemy od metra kwadratowego nieruchomości lub od liczby osób ją zamieszkujących,  w zależności od tego, ile metrów kwadratowych przypada na mieszkańca lokalu.

W przypadku osób mieszkających w zabudowie wielorodzinnej (czyli większości wrocławian), gdy na jednego mieszkańca lokalu przypada do 27 m2, stawkę za m2 (85 gr) mnożymy przez metraż lokalu. Jeżeli na jednego mieszkańca lokalu przypadnie więcej niż 27 m2, mnożyć będziemy stawkę od osoby – 19 zł przez liczbę osób. 

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem: stawka za metr – 95 gr liczona będzie dla budynku, w którym znajduje się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne. Powyżej tej granicy – za każdego mieszkańca zapłacimy 22 zł.

Nowe stawki:

1)   za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego:

a)   0,85 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b)   1,27 zł. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2)   za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość:

a)   19,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b)   28,50 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się do 4 (czterech) lokali mieszkalnych, stawka, wynosi:

1)   za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego:

a)   0,95 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b)   1,42 zł. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2)   za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość:

a)   22,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b)   33,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Stawka opłaty za każde opróżnienie jednego pojemnika na odpady komunalne dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (szkoła, szpital,  urząd) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi w przypadku pojemnika o pojemności nie większej niż:

1)   0,06 m3 – 12,94 zł

2)   0,08 m3 – 13,88 zł

3)   0,12 m3 – 18,57 zł

4)   0,24 m3 – 36,83 zł

5)   0,36 m3 – 53,17 zł

6)   0,66 m3 – 96,55 zł

7)   1,10 m3 – 154,73 zł

8)   7,00 m3 – 666,02 zł

9)   10,00 m3 – 888,03 zł

10)   16,00 m3 – 1334,73 zł

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za każde opróżnienie jednego pojemnika wynosi w przypadku pojemnika o pojemności nie większej niż:

1)   0,06 m3 – 19,41 zł

2)   0,08 m3 – 20,82 zł

3)   0,12 m3 – 27,85 zł

4)   0,24 m3 – 55,24 zł

5)   0,36 m3 – 79,75 zł

6)   0,66 m3 – 144,82 zł

7)   1,10 m3 – 232,10 zł

8)   7,00 m3 – 999,03 zł

9)   10,00 m3 – 1 332,05 zł

10)   16,00 m3 – 2 002,10 zł

Ustalenie częstotliwości i sposobu wnoszenia opłaty– uchwalone przez Radę Miejską Wrocławia 28.12.2012r.

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy gminy bez wezwania. Opłatę za lipiec należy wnieśc do 15 sierpnia 2013r.

Ustalenie częstotliwości odbioru odpadów – uchwalono 18.10.2012, zmiana uchwały nastąpiła 21.03 2013r.

Odpady komunalne z nieruchomości, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, odbiera się z następującą częstotliwością:

1) odpady zmieszane – co najmniej raz w tygodniu;

2) papier, tworzywa sztuczne i metale – co najmniej raz w miesiącu;

3) odpady zielone (w szczególności gałęzie,liście,skoszona trawa) – co najmniej raz na dwa tygodnie, w okresie od pierwszego dnia marca do ostatniego dnia grudnia każdego roku.

Odpady komunalne z nieruchomości, na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów, odbiera się co najmniej raz w tygodniu.

Odpady wielkogabarytowe od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych odbiera się co najmniej raz na sześć miesięcy.

Od właścicieli budynków wielolokalowych odpady wielkogabarytowe odbiera się co najmniej raz na dwa miesiące.

Ustalenie wzoru deklaracji oraz terminu jej składania– wzór określony w uchwale została przyjęty na sesji Rady Miejskiej Wrocławia 18.04.2013r. Ogłoszenie prawomocnego wzoru deklaracji nastąpiło 14 maja br.