Ogólnie o opłacie za gospodarowanie odpadami

30.11.2012 r.

Zmiana sposobu finansowania systemu gospodarki odpadami
Opłata za gospodarowanie odpadami to jedyny koszt, jaki poniosą mieszkańcy w związku z odbiorem odpadów komunalnych przez nich wytworzonych.

Dlaczego wprowadzenie opłaty jest zasadne?
Opłata będzie dotyczyć wszystkich właścicieli nieruchomości. Każdy wytwórca odpadów będzie mieć wpływ na skuteczne funkcjonowanie systemu poprzez regularne wnoszenie opłaty.
Jedna stawka opłaty – jednakowe zasady naliczania dla wszystkich.

Przeznaczenie opłaty
Opłaty wnoszone przez mieszkańców pokryją koszty funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.:
• koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
• koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• koszty obsługi administracyjnej systemu.

Metody obliczania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazane przez ustawodawcę
Wysokość opłaty zostanie ustalona na podstawie metody i stawki uchwalonej przez radę gminy. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza cztery metody, uzależnione od:
• liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
• powierzchni lokalu mieszkalnego,
• ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
• gospodarstwa domowego.
Rada Miejska Wrocławia poprzez podjęcie uchwały w dniu 14.02.2013r. dokonała wyboru metody.

Co może wpłynąć na wysokość opłaty?
Ponoszenie niższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku selektywnej zbiórki odpadów.

Deklaracja
Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie w terminie i według wzoru określonego uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia do złożenia do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Podsumowanie, czyli co się zmieni w 2013 r.
• Od lipca 2013 r. wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy obejmie system gospodarowania odpadami komunalnymi.
• Gmina zapewni odbiór wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezależnie od ich ilości i wielkości.
• Właściciele nieruchomości ponosić będą opłatę.
• Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni podjąć działania zmierzające do wypowiedzenia dotychczasowych umów na odbieranie odpadów komunalnych zawartych indywidualnie.
• Wykonawcy, wybrani w przetargach przez Gminę, wyposażą na dzień 01.07.2013 r. nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz będą utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Jak spółka Ekosystem chce pomóc?
• Przeprowadzi szeroką akcję informacyjną na terenie Miasta: kontakt bezpośredni i pośredni.
• Udostępni szczegółowe informacje dotyczące wypełnienia deklaracji „krok po kroku”.
• Udostępni stronę internetową.
• Uruchomi Call center.