Jaką usługę gwarantuje nam opłata za gospodarowanie odpadami?

26.11.2012 r.

Rada Miejska Wrocławia przyjęła już uchwałę ustanawiającą sposób  i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Uchwała nr XXXII/741/12 z dnia 18.10.2012 r)

Czy ilość odbieranych odpadów będzie limitowana?

Nie. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę gmina przyjmie każdą ilośc odpadów komunalnych.

Jak będzie zorganizowany odbiór odpadów?

Zbiórka odpadów odbędzie się za pomocą:

- pojemników zamówionych bezpośrednio przez właścicieli nieruchomości (ustawa nakłada bowiem taki obowiązek na właściciela nieruchomości)

- małych punktów selektywnej zbiórki organizowanych przez Ekosystem na terenach osiedli

- dużych punktów selektywnej zbiórki PSZOK organizowanych przez Ekosystem w obrębie sektorów, na jakie zostało podzielone miasto

Czy wiadomo już na jakie frakcje będziemy selekcjonować odpady?

Tak. Wspomniana uchwała określiła również model selektywnej zbierania odpadów komunalnych, który obejmuje co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowych oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

Jak często odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości?

Z uwagi na przyjęty model segregacji częstotliwośc odbioru będzie wyglądała następująco:
- odpady mieszane – odbiór co najmniej raz w tygodniu;
- papier, tworzywa sztuczne i metale – co najmniej raz w miesiącu;
- odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa) – co najmniej raz na dwa tygodnie, w okresie od pierwszego dnia marca do ostatniego dnia grudnia każdego roku,
- odpady wielkogabarytowe  – od właścicieli nieruchomości odbiera się co najmniej raz na sześć miesięcy.

Co to jest PSZOK?

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), będą zupełnie nowymi obiektami na wrocławskiej mapie selektywnej zbiórki odpadów.

Zostaną zlokalizowane w każdym sektorze miasta: Stare Miasto i Śródmieście, Krzyki, Fabryczna, Psie Pole. Docelowo będzie ich 4 lub 5. Lokalizacja dwóch z nich jest już znana: przy ulicy Michalczyka 23 (Śródmieście) oraz przy ulicy Janowskiej 51 (na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych - Fabryczna). Trwają intensywne prace nad ich uruchomieniem jeszcze tego roku.

W PSZOK prócz szkła, plastiku, papieru, drewna i metalu zbierane będą również odpady niebezpieczne (m.in.: oleje silnikowe, farby, kleje, rozpuszczalniki, baterie, leki, sprzęt elektryczny) oraz biodegradowalne odpady zielone (gałęzie, liście, etc.).

Jakie rodzaje odpadów będzie można zawieźć do PSZOK (punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)?

Punkty PSZOK nie przyjmą odpadów zmieszanych, przyjmą natomiast pochodzące od mieszkańców Wrocławia, selektywnie zebrane odpady komunalne, w szczególności następujące rodzaje odpadów komunalnych:
- opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowania wielomateriałowe;
- odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa);
- odpady wielkogabarytowe;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale;
- zużyte baterie i akumulatory;
- przeterminowane leki.