Składanie deklaracji

Wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną deklarację składamy w jednym z miejsc wymienionych poniżej.

Punkty składania deklaracji:

 • BOK Ekosystem ul. Kazimierza Michalczyka 23(tutaj można wypełnić deklarację na miejscu, korzystając z pomocy konsultantów):
  • Poniedziałek 7:30 – 15:30
  • Wtorek 7:30 – 17:15
  • Środa 7:30 – 17:15
  • Czwartek 7:30 – 15:30
  • Piątek 7:30 – 15:30
 • w Kancelarii Urzędu Miasta na pl. Nowy Targ 1-8 oraz w Filii Kancelarii Urzędu Miasta – przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4.

Ze względu na ochronę danych osobowych, a także na tajemnicę skarbową w Urzędzie Miasta przyjmowane będą tylko deklaracje w zamkniętej kopercie i zaadresowane na:

Ekosystem Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Michalczyka 23
53-633 Wrocław
z dopiskiem „DEKLARACJA”.

W URZĘDZIE MIASTA DEKLARACJE NIEZAPAKOWANE W KOPERTĘ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Deklarację można też wysłać pocztą na adres:

 • Ekosystem sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław

Można też złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą platformy ePUAP. Więcej: ePUAP – informacje.

Działanie przez pełnomocnika

W przypadku, gdy deklarację składa lub koryguje w naszym imieniu pełnomocnik, powinien on mieć odpowiednie pełnomocnictwo (upoważnienie) do wykonywania tych czynności.
Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej pełnomocnictwo (upoważnienie) musi być opłacone opłatą skarbową w wysokości 17 złotych (od każdego pełnomocnictwa).
Opłatę skarbową należy wnieść na konto Gminy Wrocław w PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895, lub w Punktach Obsługi Bankowej, u inkasenta:

 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1;
 • I Izba Celna we Wrocławiu, ul. Hercena 11;
 • Oddział Celny I we Wrocławiu ul. Karmelkowa 31;
 • Oddział Celny II we Wrocławiu ul. Białowieska 1;
 • Oddział Celny Port Lotniczy Wrocław Strachowice ul. Skarżyńskiego 36;
 • Drozd Dawid P.U.H. „PAMA” Gmach Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
 • ul. Sądowa 1, pok. 20;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże J. Słowackiego 12/14;
 • Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131.

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje w przypadku upoważnienia członka najbliższej rodziny (małżonka, rodzica, dziecka, rodzeństwa), osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej (po przedstawieniu zaświadczenia o korzystaniu z tej pomocy przez wystawiającego pełnomocnictwo), oraz w przypadku pełnomocnictwa składanego za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (podpis elektroniczny, ePUAP).
W przypadku otrzymania pełnomocnictwa bez opłaty skarbowej Ekosystem (jako organ podatkowy) jest zobowiązany do przekazania organowi pobierającemu opłatę skarbową informacji o braku uiszczenia opłaty skarbowej.